قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی مديريت و بازرگاني دريايي

1 نفر قبولی های دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در رشته ی مديريت و بازرگاني دريايي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مديريت و بازرگاني دريايي

مديريت و بازرگاني دريايي-دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

مسلمیان اصل صابر

از ياسوج

6 سال از هفتم تا دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:43:31 AM
Menu