قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی حسابداري

1 نفر قبولی های دانشگاه شهيد بهشتي - تهران در رشته ی حسابداري
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

حسابداري

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران1 دانشگاه تهران1 دانشگاه مازندران - بابلسر1 دانشگاه فردوسي - مشهد2 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران1 دانشگاه بوعلي سينا - همدان1 دانشگاه سمنان1 دانشگاه شهيد چمران اهواز3 دانشگاه تبريز1 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين2 دانشگاه قم2 دانشگاه يزد1 دانشگاه گيلان - رشت3 دانشگاه اصفهان1 دانشگاه ميبد 1 آموزشکده فني و حرفه اي دختران - كرج1 دانشگاه رازي کرمانشاه1 دانشگاه اروميه2 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان1 آموزشکده فني و حرفه اي دختران - ساري1 دانشگاه صنعتي شاهرود1 دانشگاه جهرم1 دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک کرمان - چمران 1 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل دماوند)1 دانشگاه كردستان - سنندج1 دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيد کاشاني - آبيک1 مجتمع آموزش عالي سراوان1 فني و حرفه اي پسران کاشان - شهيد رجايي 2 فني و حرفه اي پسران - بوشهر 1 دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز1 فني و حرفه اي دختران - سمنان2 آموزشکده فني حرفه اي پسران اردبيل - رازي1 آموزشکده فني وحرفه اي دختران اراک1 آموزشکده فني و حرفه اي پسران شهرکرد1 دانشگاه غيرانتفاعي بصير - آبيك1 فني و حرفه اي امام علي (ع) - كردكوي1 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک1

حسابداري-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

آدرنگ فرناز

از حاجي آباد

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/4/2023 5:28:09 AM
Menu