قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی علوم قرآن و حديث

1 نفر قبولی های دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم -سازمان اوقاف و امورخيريه- محل تحصيل شيراز در رشته ی علوم قرآن و حديث
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

علوم قرآن و حديث-دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم -سازمان اوقاف و امورخيريه- محل تحصيل شيراز

زارعی ریحانه

از شيراز

1 سال دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:02:48 AM
Menu