قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی فقه و حقوق

1 نفر قبولی های دانشکده غير دولتي شهيد مطهري - تهران در رشته ی فقه و حقوق
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر

فقه و حقوق اسلامي-دانشکده غير دولتي شهيد مطهري - تهران

تاج زاده سجاد

از مشهد

7 سال از ششم دبستان تا دوازدهم

نوبت دوم
6/10/2023 5:36:27 PM
Menu