قبولی های کانون در گروه ریاضی رشته ی علوم ورزشي

1 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی علوم ورزشي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

علوم ورزشي-دانشگاه تهران

بابائی حسین

از قم

2 سال يازدهم و دوازدهم

روزانه
6/6/2023 4:14:03 AM
Menu