دهم علوم انسانی

مطالب دهم علوم انسانی

بیشتر

نفرات برتر در آزمون 7 بهمن

بنیامین  تدریسی
اناهیتا  رمضانی
امیرحسین  بهاران
آتوسا  اسدی رئیسوند
فاطمه  محمدی
بنیامین تدریسی
بندرتركمن
اناهیتا رمضانی
جاجرم
امیرحسین بهاران
ياسوج
آتوسا اسدی رئیسوند
گراب
فاطمه محمدی
تبريز
لیست کامل نفرات برتر آزمون 7 بهمن
2/3/2023 5:50:50 PM