دهم علوم انسانی

مطالب دهم علوم انسانی

بیشتر

نفرات برتر در آزمون 26 شهریور

حسین  حقانی زحمتکش
زهرا  ملامحمدی
غزال  مهرورزان
امیرمحمد  زحمت کش علی آبادی
یاسمین  رمضانی
حسین حقانی زحمتکش
مشهد
زهرا ملامحمدی
تهران
غزال مهرورزان
كرمان
امیرمحمد زحمت کش علی آبادی
كرمان
یاسمین رمضانی
خرم آباد
لیست کامل نفرات برتر آزمون 26 شهریور