بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های گيلان در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر رشت تعداد قبولی کانون از استان گيلان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت پزشکي
نيمسال اول
65 50 14 31 49 6226 450 942 1131 889
2 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت دندانپزشکي
30 18 4 9 71 6092 557 925
3 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت پزشکي
نيمسال دوم
65 44 8 16 58 6025 1124 1023 1674 1230
4 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت داروسازي
33 20 5 11 49 5703 1617 2985 1829
5 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) پزشکي
35 31 13 25 57 5835 2112 3022 2393
6 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت فيزيوتراپي
12 8 0 1 50 5397 2592 2629
7 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت داروسازي
12 9 2 4 49 5639 2976 3662 3620
8 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) پرستاري
26 7 1 3 43 5027 5722
9 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) تکنولوژي پرتوشناسي
18 10 5 7 44 5233 6332 9726
10 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت پرستاري
نيمسال اول
28 4 1 4 60 5288 7043 7068
11 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) علوم آزمايشگاهي
18 11 2 7 56 5098 7555 11970 10201
12 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
18 14 1 2 38 5205 8068 8068 13127 10565
13 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) هوشبري
18 11 1 10 61 4947 8145 14768 10382
14 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت پرستاري
نيمسال دوم
28 9 2 5 41 5153 8496 12873
15 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت بهداشت عمومي
15 4 1 3 68 4810 8777
16 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل پيرا پزشکي لنگرود) تکنولوژي اتاق عمل
18 14 2 11 46 5201 9176 12129 9856
17 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت پرستاري
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
6 4 0 1 47 5487 9688 11361
18 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت مهندسي بهداشت محيط
21 6 0 3 61 4887 9877
19 دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
10 3 3 3 49 4137 9910 59572
20 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت مامايي
12 4 1 2 56 4569 10289
21 دانشگاه گيلان - رشت حسابداري
12 3 1 3 46 4589 11072
22 دانشگاه گيلان - رشت زيست شناسي سلولي مولکولي
شبانه
10 6 2 3 44 4529 12032 13850
23 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت مامايي
4 5 0 1 53 5461 12490 15789
24 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) پرستاري
10 6 3 5 59 5257 13031 14216
25 دانشگاه گيلان - رشت زيست شناسي سلولي مولکولي
35 12 3 7 29 4897 14482 16507 20803
26 دانشگاه گيلان - رشت شيمي محض
شبانه
8 4 1 3 18 5399 14760
27 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
15 4 1 1 36 4927 15456
28 دانشگاه گيلان - رشت شيمي کاربردي
36 12 5 8 40 4518 17055 25302
29 دانشگاه گيلان - رشت اقتصاد
11 3 0 0 40 5460 17475
30 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
13 5 2 5 61 5534 18188 18404
31 دانشگاه گيلان - رشت شيمي محض
36 7 2 4 40 4516 18341 38516
32 دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت مديريت بازرگاني
15 4 3 3 32 5058 26569 98344
33 دانشگاه گيلان - رشت شيمي کاربردي
شبانه
8 4 0 3 20 4520 27475
34 دانشگاه گيلان - رشت علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 5 1 5 56 4913 29252 30703
35 دانشگاه گيلان - رشت علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
شبانه
15 6 3 5 52 4157 31612 33058
36 دانشگاه گيلان - رشت زيست شناسي جانوري
35 9 3 7 29 4492 32727 34552
37 دانشگاه غيرانتفاعي كوشيار - رشت روانشناسي
18 3 0 1 49 4849 36727
38 دانشگاه غيرانتفاعي راهبرد شمال - رشت روانشناسي
18 9 4 8 57 4147 37132 44462 58848
39 دانشگاه گيلان - رشت علوم ورزشي
24 5 0 2 39 4202 37357
40 دانشگاه گيلان - رشت گردشگري
11 3 1 3 19 4242 38301
41 دانشگاه گيلان - رشت اقتصاد
شبانه
11 3 0 2 31 4336 38978
42 دانشگاه پيام نور گيلان - مرکز رشت مديريت دولتي
15 3 1 3 26 4136 40428
43 پرديس بنت الهدي صدر - رشت آموزش علوم تجربي
بومي البرز-محل خدمت کرج ناحيه 3
3 3 0 0 33
44 دانشگاه گيلان - رشت حسابداري
شبانه
11 4 2 2 48
45 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (محل تحصيل بندرانزلي) دندانپزشکي
15 3 1 1 66
46 دانشگاه گيلان - رشت روانشناسي
12 3 0 0 60
47 دانشگاه گيلان - رشت گياه پزشكي
20 3 1 1 76
48 دانشگاه گيلان - رشت گياه پزشكي
شبانه
15 4 2 4 36
49 دانشگاه علوم پزشکي گيلان - رشت (دانشکده پرستاري و مامايي لنگرود) مامايي
12 3 0 2 46
50 دانشگاه گيلان - رشت مديريت بازرگاني
12 4 0 2 17
6/4/2023 4:35:17 AM
Menu