بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های آذربايجان شرقي در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر تبريز تعداد قبولی کانون از استان آذربايجان شرقي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي تبريز دندانپزشکي
32 16 4 5 66 6387 208 312 263
2 دانشگاه علوم پزشکي تبريز پزشکي
نيمسال اول
84 70 24 34 73 6414 222 447 522 334
3 دانشگاه علوم پزشکي تبريز پزشکي
نيمسال دوم
85 73 21 37 66 6182 479 615 863 540
4 دانشگاه علوم پزشکي تبريز دندانپزشکي
19 13 6 8 66 6004 724 724 1444 1113
5 دانشگاه علوم پزشکي تبريز داروسازي
نيمسال اول
31 22 11 15 58 5804 855 1389 1858 855
6 دانشگاه علوم پزشکي تبريز پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
25 21 9 15 62 5889 982 1054 2489 1667
7 دانشگاه علوم پزشکي تبريز پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
25 19 7 11 65 6053 1213 1229 2076
8 دانشگاه علوم پزشکي تبريز داروسازي
نيمسال دوم
31 21 7 11 59 5739 1442 1912 2881 1641
9 دانشگاه آزاداسلامي -واحد تبريز پزشکي
39 34 13 23 57 5961 1610 1808 3885 2608
10 دانشگاه آزاداسلامي -واحد تبريز دندانپزشکي
20 9 3 4 53 6169 1795
11 دانشگاه علوم پزشکي تبريز داروسازي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
14 8 3 3 48 5963 1894 2072 2446
12 دانشگاه آزاداسلامي -واحد تبريز پزشکي
9 8 5 6 47 5877 1958 1970
13 دانشگاه علوم پزشکي تبريز داروسازي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
14 10 4 6 62 5803 2289 3579 2912
14 دانشگاه علوم پزشکي تبريز فيزيوتراپي
24 16 5 8 47 5601 2471 2719 3965 2486
15 دانشگاه علوم پزشکي تبريز فيزيوتراپي
4 6 2 2 55 5665 2998 2998
16 دانشگاه علوم پزشکي تبريز پرستاري
نيمسال اول
50 23 6 15 48 5487 3346 3970 5679 4565
17 دانشگاه علوم پزشکي تبريز شنوايي شناسي
10 7 2 3 52 5760 3544
18 دانشگاه علوم پزشکي تبريز شنوايي شناسي
2 3 2 2 48 5784 3561
19 دانشگاه تبريز دکتراي عمومي دامپزشکي
شبانه
20 12 4 6 62 5667 3780 3780 6119
20 دانشگاه علوم پزشکي تبريز تکنولوژي پرتوشناسي
28 15 6 9 48 5378 3825 3875 5667
21 دانشگاه علوم پزشکي تبريز علوم تغذيه
23 15 3 4 63 5369 3934 3889 6714 6099
22 دانشگاه علوم پزشکي تبريز علوم آزمايشگاهي
نيمسال اول
22 12 6 7 45 5714 4018 4144 7392 4927
23 دانشگاه تبريز دکتراي عمومي دامپزشکي
30 16 1 2 62 5464 4023 5609 4371
24 دانشگاه علوم پزشکي تبريز پرستاري
نيمسال دوم
50 27 10 22 52 5272 4559 4872 7239 5798
25 دانشگاه علوم پزشکي تبريز هوشبري
28 15 6 9 50 5181 4782 4782 7942
26 دانشگاه تبريز روانشناسي
7 4 4 4 46 4955 4795 5211
27 دانشگاه علوم پزشکي تبريز (اهر) پرستاري
20 8 4 6 37 5355 5077 5901
28 دانشگاه علوم پزشکي تبريز علوم آزمايشگاهي
نيمسال دوم
22 11 5 8 46 5476 5188 5627 8865
29 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز حسابداري
15 3 1 2 39 4389 5218
30 دانشگاه علوم پزشکي تبريز تکنولوژي اتاق عمل
24 13 5 8 41 5056 5517 6347 9074
31 دانشگاه علوم پزشکي تبريز کاردرماني
18 11 1 2 35 5054 5567 8155
32 دانشگاه علوم پزشکي تبريز مامايي
18 5 2 4 41 4998 5778
33 دانشگاه تبريز زيست شناسي سلولي مولکولي
24 10 3 5 41 4529 5920 22092
34 دانشگاه تبريز شيمي کاربردي
24 11 8 9 34 4540 6242 6242 14850
35 دانشگاه آزاداسلامي -واحد تبريز دکتراي عمومي دامپزشکي
48 28 3 5 48 5277 6249 5067 9885 10718
36 دانشگاه علوم پزشکي تبريز گفتاردرماني
11 6 2 2 47 5445 6941
37 دانشگاه تبريز زيست شناسي سلولي مولکولي
شبانه
16 8 6 6 29 5088 7132 10286
38 دانشگاه تبريز روانشناسي
شبانه
5 3 2 2 70 5331 7492
39 دانشگاه علوم پزشکي تبريز (ميانه) پرستاري
20 9 5 9 32 5045 8112 8157
40 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز زيست شناسي سلولي مولکولي
45 12 4 5 33 4781 8904 8214 26740
41 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز زيست شناسي سلولي مولکولي
40 8 6 8 38 5064 9281 17242
42 دانشگاه تبريز علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
شبانه
20 4 3 3 27 4729 9623 17319
43 دانشگاه تبريز اقتصاد
شبانه
10 3 1 3 34 4662 9937
44 دانشگاه علوم پزشکي تبريز بهداشت عمومي
28 11 5 6 39 4779 10450 10829 13774
45 دانشگاه تبريز زيست شناسي جانوري
شبانه
20 4 3 4 16 4388 10463 10463
46 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز شيمي کاربردي
40 14 8 12 41 5045 10686 12052 28254
47 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز روانشناسي
15 8 6 7 42 5083 10866 10866
48 دانشگاه علوم پزشکي تبريز مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
22 8 3 3 47 4562 11389 11389 18955
49 دانشگاه تبريز شيمي کاربردي
شبانه
16 7 3 6 46 4997 11573
50 دانشگاه علوم پزشکي تبريز مهندسي بهداشت محيط
28 7 3 5 31 4550 11811 11811 21221
51 دانشگاه غيرانتفاعي اسوه معاصر- تبريز روانشناسي
18 9 5 6 29 4249 12042 16779
52 دانشگاه علوم پزشکي تبريز فناوري اطلاعات سلامت
23 10 1 1 42 4987 12899 15734
53 دانشگاه تبريز شيمي محض
24 4 2 3 68 4489 13497
54 دانشگاه علوم پزشکي تبريز علوم و صنايع غذايي
22 9 2 4 33 4866 13542 14839
55 دانشگاه تبريز علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
30 4 1 2 34 4468 13737
56 دانشگاه علوم پزشکي تبريز( مرند) کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
18 4 2 3 18 4557 14094
57 دانشگاه تبريز اقتصاد
15 5 2 2 59 5419 14156
58 دانشگاه تبريز زيست شناسي گياهي
24 3 2 3 30 4117 14846
59 دانشگاه تبريز علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 5 2 2 36 5722 15337
60 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز شيمي محض
40 9 4 7 39 4427 16744 19240
61 دانشگاه تبريز بهداشت مواد غذايي
شبانه
20 4 3 4 38 4637 16857 16857
62 دانشگاه تبريز علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
شبانه
19 4 3 4 44 5062 17024 17024
63 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز شيمي محض
32 7 2 2 43 4341 18808 30878
64 دانشگاه غيرانتفاعي چرخ نيلوفري آذربايجان - تبريز روانشناسي
18 7 5 7 25 4528 20637 27813
65 دانشگاه تبريز بهداشت و بازرسي گوشت
شبانه
20 3 2 3 28 4224 21130
66 دانشگاه غيرانتفاعي ربع رشيدي - تبريز ميكروبيولوژي
50 16 7 10 33 4582 21345 22664 61329
67 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز شيمي کاربردي
32 6 3 4 28 4202 21508 35335
68 دانشگاه تبريز زيست شناسي گياهي
شبانه
16 4 4 4 51 4827 22322 23567
69 دانشگاه تبريز بهداشت و بازرسي گوشت
30 7 2 5 15 4488 23077
70 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
10 4 2 3 20 4493 23918
71 دانشگاه تبريز گياه پزشكي
شبانه
20 5 3 5 40 4397 24295
72 دانشگاه تبريز اقتصاد کشاورزي
16 3 1 1 71 4458 26230
73 دانشگاه غيرانتفاعي رشديه - تبريز ميكروبيولوژي
60 17 7 7 29 4498 26589 29906 71905
74 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز زيست فناوري
40 7 5 5 24 4946 26669 32751
75 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فناوري شمس - تبريز روانشناسي
12 7 5 5 35 4204 26749 35535
76 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز مديريت صنعتي
15 4 3 4 19 4578 27497 27497
77 دانشگاه تبريز گردشگري
6 3 0 1 43 4037 28073
78 دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز ميكروبيولوژي
60 15 7 8 42 4267 28755 31127 104358
79 دانشگاه غيرانتفاعي رشديه - تبريز روانشناسي
18 11 2 8 43 4445 28829 22978 68244
80 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز گياه پزشكي
20 4 0 2 78 4516 29174 29174
81 دانشگاه تبريز ( اهر) علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 4 0 1 27 3945 29549
82 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز علوم ورزشي
10 4 2 3 45 4287 31277
83 دانشگاه غيرانتفاعي نبي اکرم (ص ) - تبريز روانشناسي
18 8 3 5 29 4118 31722 123822
84 دانشگاه تبريز بهداشت مواد غذايي
30 4 1 2 69 4706 32115
85 دانشگاه غيرانتفاعي سراج - تبريز روانشناسي
18 6 4 6 50 5519 32384
86 دانشگاه تبريز زيست شناسي جانوري
30 6 1 2 45 4552 34688
87 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز زيست شناسي گياهي
40 6 6 6 32 4723 37371 58490
88 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز اقتصاد
15 4 4 4 62
89 دانشگاه علوم پزشکي تبريز پزشکي
بومي آذربايجان شرقي-محل خدمت اويماق --مناطق محروم
3 3 1 3 71
90 دانشگاه آزاداسلامي -واحد تبريز دندانپزشکي
4 3 2 2 65
91 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز روانشناسي
12 3 1 2 26
92 دانشگاه علوم پزشکي تبريز گفتاردرماني
4 3 3 3 66
93 دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي - مرکز تبريز مديريت امور بانکي
12 3 2 2 32
94 دانشگاه علوم پزشکي تبريز مديريت خدمات بهداشتي درماني
15 3 2 3 24
95 دانشگاه تبريز مهندسي فضاي سبز
20 3 1 1 54
6/4/2023 3:50:29 AM
Menu