بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های اصفهان در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر كاشان تعداد قبولی کانون از استان اصفهان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي كاشان دندانپزشکي
18 12 2 8 37 5984 672 843 1155
2 دانشگاه علوم پزشکي كاشان پزشکي
126 80 19 52 46 5964 1151 1375 2089 2149
3 دانشگاه علوم پزشکي كاشان (محل تحصيل آران و بيدگل) پزشکي
30 17 6 6 38 5926 2700 3616 3206
4 دانشگاه علوم پزشکي كاشان علوم تغذيه
20 6 0 2 39 4885 4390
5 دانشگاه علوم پزشکي كاشان تکنولوژي پرتوشناسي
16 5 0 1 48 4791 4888
6 دانشگاه علوم پزشکي كاشان پرستاري
نيمسال اول
32 14 2 11 53 5312 5058 8139
7 دانشگاه علوم پزشکي كاشان علوم آزمايشگاهي
10 5 0 4 29 5008 6521 6521
8 دانشگاه علوم پزشکي كاشان پرستاري
نيمسال دوم
32 14 1 10 45 5257 6962 10107
9 دانشگاه علوم پزشکي كاشان پرستاري
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
6 3 2 2 26 4889 7147
10 دانشگاه علوم پزشکي كاشان تکنولوژي اتاق عمل
16 3 0 2 49 5387 7158
11 دانشگاه علوم پزشکي كاشان علوم آزمايشگاهي
22 5 0 4 65 4980 7607 9851
12 دانشگاه علوم پزشکي كاشان مامايي
15 5 0 2 37 4966 9224
13 دانشگاه علوم پزشکي كاشان هوشبري
20 4 0 3 20 5183 9316
14 دانشگاه علوم پزشکي كاشان مامايي
5 3 1 2 89 4221 12198
15 دانشگاه كاشان مديريت بازرگاني
7 3 1 3 25 4710 13211
16 دانشگاه علوم پزشکي كاشان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
3 3 1 1 81 4289 14707
17 دانشگاه علوم پزشکي كاشان فناوري اطلاعات سلامت
15 9 0 5 61 4760 15208 15976
18 دانشگاه علوم پزشکي كاشان بهداشت عمومي
8 4 0 0 80 5639 16093
19 دانشگاه علوم پزشکي كاشان بهداشت عمومي
20 8 3 5 37 4551 17067 20767 17067
20 دانشگاه كاشان شيمي کاربردي
26 5 3 4 36 4415 18811
21 دانشگاه كاشان زيست فناوري
29 5 0 1 59 4531 19029
22 دانشگاه كاشان شيمي محض
26 5 0 2 43 4492 19943
23 دانشگاه پيام نور اصفهان - واحد كاشان روانشناسي
15 4 2 4 45 4228 28073 33859
24 دانشگاه علوم پزشکي كاشان پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
6 3 3 3 60
25 دانشگاه علوم پزشکي كاشان پزشکي
بومي استان اصفهان-محل خدمت کاشان --مناطق محروم
3 3 2 3 48
26 دانشگاه علوم پزشکي كاشان علوم تغذيه
5 3 1 3 36
27 دانشگاه علوم پزشکي كاشان مهندسي بهداشت محيط
22 3 1 3 40
6/4/2023 4:20:54 AM
Menu