بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خوزستان در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر اهواز تعداد قبولی کانون از استان خوزستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز دندانپزشکي
32 13 6 9 51 6194 498 1075
2 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز پزشکي
نيمسال اول
73 42 13 25 64 6041 555 1608 1069
3 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز دندانپزشکي
10 4 2 4 64 6353 1195
4 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز پزشکي
نيمسال دوم
73 41 9 23 54 5891 1425 2221 1540
5 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز داروسازي
35 16 3 5 40 5684 2038 2038 3970 2138
6 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
25 22 15 18 50 5749 2524 3295 2572
7 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز داروسازي
23 8 1 3 44 5602 2528 4714
8 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
25 16 8 12 56 5804 2739 3745 2799
9 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
6 3 1 1 21 5131 2948
10 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز فيزيوتراپي
20 15 4 5 40 5546 2965 4362 3649
11 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز شنوايي شناسي
5 4 1 1 42 5454 4443
12 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز فيزيوتراپي
8 6 0 0 54 5698 4473 4648
13 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز گفتاردرماني
8 4 2 3 40 5175 4574
14 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز شنوايي شناسي
13 6 1 3 33 5397 4704 5822
15 دانشگاه شهيد چمران اهواز دکتراي عمومي دامپزشکي
نيمسال اول
50 24 5 7 46 5326 4973 4973 8083
16 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز پرستاري
نيمسال اول
30 10 3 5 49 5266 5083 8105
17 دانشگاه شهيد چمران اهواز دکتراي عمومي دامپزشکي
نيمسال دوم
50 20 3 4 49 5524 5494 5494 8974
18 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز کاردرماني
20 11 2 2 55 5204 5821 9938 6651
19 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز پرستاري
بومي خوزستان - محل خدمت مسجد سليمان --مناطق محروم
9 4 0 3 33 4481 6455
20 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز تکنولوژي پرتوشناسي
18 8 2 4 23 5049 6475 8643 7138
21 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز پرستاري
نيمسال دوم
30 6 2 5 50 5130 6524 6524
22 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز علوم تغذيه
20 5 3 5 32 5251 7257 8039
23 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز علوم آزمايشگاهي
20 12 5 10 47 4972 7411 11283 8741
24 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز هوشبري
23 10 3 5 38 5014 7492 14608 9589
25 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز علوم آزمايشگاهي
10 8 5 6 42 4709 7568 14122
26 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز کاردرماني
8 4 3 3 43 5250 8294
27 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز علوم تغذيه
8 5 0 2 53 5450 8418
28 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز تکنولوژي اتاق عمل
28 13 4 10 44 5125 9247 12329 11283
29 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز مامايي
28 10 4 9 38 5073 10619 16285 12089
30 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز تکنولوژي پرتودرماني
22 7 2 4 52 5123 10744 10744
31 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز گفتاردرماني
19 6 2 3 32 5257 11220 13371
32 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز پرستاري
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
6 4 4 4 50 5209 11917 12073
33 دانشگاه شهيد چمران اهواز زيست شناسي سلولي مولکولي
33 8 3 5 16 4517 12984 12984
34 دانشگاه شهيد چمران اهواز روانشناسي
21 7 4 5 38 4656 13167 14690
35 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور_اهواز(رامهرمز) پرستاري
8 3 1 1 52 4645 13387 14162
36 دانشگاه شهيد چمران اهواز شيمي کاربردي
26 7 2 4 32 4333 14705 26130 26312
37 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور_اهواز(مسجدسليمان) پرستاري
6 5 2 2 55 5274 15079 19503
38 دانشگاه شهيد چمران اهواز ميكروبيولوژي
33 5 0 2 59 4674 15478
39 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور_اهواز(فوريت پزشکي بستان) فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
25 6 0 0 24 4757 15996 17637
40 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز مديريت خدمات بهداشتي درماني
20 5 0 1 48 5245 17838 29804
41 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
20 4 1 2 35 4813 19383
42 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز فناوري اطلاعات سلامت
20 5 1 1 40 4739 22453
43 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
13 4 3 4 25 4310 23826 27334
44 دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز حسابداري
15 5 4 5 45 4916 24533 24533
45 دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز زيست شناسي سلولي مولکولي
40 11 11 11 31 4335 25601 45511
46 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان - محل خدمت باوي
9 3 2 3 8 4210 28851
47 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز آموزش ابتدايي
بومي خوزستان - محل خدمت شادگان
6 4 0 4 39 4377 30147 31565
48 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز کتابداري واطلاع رساني پزشکي
18 4 0 1 27 4520 32261
49 دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي خوزستان-ملاثاني اهواز علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
30 4 0 2 11 33034 37112
50 دانشگاه شهيد چمران اهواز اقتصاد
30 3 1 2 38 4221 36119
51 دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز شيمي کاربردي
32 7 6 7 31 4243 38750 61282
52 دانشگاه شهيد چمران اهواز علوم ورزشي
16 4 0 2 42 4160 39179
53 دانشگاه پيام نور خوزستان - مرکز اهواز شيمي محض
32 3 3 3 15 3962 83917 93986
54 دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور_اهواز(پرستاري بستان) پرستاري
6 3 0 0 49
55 دانشگاه شهيد چمران اهواز حسابداري
14 3 2 3 39
56 دانشگاه شهيد چمران اهواز مديريت بازرگاني
15 3 2 3 27
6/4/2023 4:13:30 AM
Menu