بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های فارس در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر شيراز تعداد قبولی کانون از استان فارس میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي شيراز پزشکي
نيمسال اول
84 72 23 36 64 6486 114 224 411 190
2 دانشگاه علوم پزشکي شيراز دندانپزشکي
45 19 3 3 60 6167 218 354 367
3 دانشگاه علوم پزشکي شيراز پزشکي
نيمسال دوم
84 59 5 18 67 6261 326 423 574 369
4 دانشگاه علوم پزشکي شيراز دندانپزشکي
15 10 3 4 35 5882 492 465 973
5 دانشگاه علوم پزشکي شيراز پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
36 26 11 15 60 6068 631 792 1800 1643
6 دانشگاه علوم پزشکي شيراز پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
36 27 14 19 67 5495 984 1127 2534 2152
7 دانشگاه علوم پزشکي شيراز داروسازي
55 26 7 14 54 5700 1066 1391 2075 2232
8 دانشگاه آزاد اسلامي -واحدشيراز دندانپزشکي
20 7 1 3 49 5768 1557 1557
9 دانشگاه علوم پزشکي شيراز داروسازي
15 9 2 5 57 5947 2075 3828
10 دانشگاه علوم پزشکي شيراز فيزيوتراپي
15 10 1 3 46 5736 2465 3802 2351
11 دانشگاه علوم پزشکي شيراز پرستاري
نيمسال اول
36 19 7 15 54 5352 3547 3659 5909 4443
12 دانشگاه علوم پزشکي شيراز شنوايي شناسي
11 7 3 5 54 5293 3552 3552
13 دانشگاه شيراز اقتصاد
10 4 3 3 49 5112 3585 16019
14 دانشگاه شيراز دکتراي عمومي دامپزشکي
40 19 7 9 56 5413 3772 3467 5091 4371
15 دانشگاه علوم پزشکي شيراز کاردرماني
4 4 1 2 44 5280 3790
16 دانشگاه علوم پزشکي شيراز علوم تغذيه
25 14 4 4 51 5096 3819 3201 6567 5099
17 دانشگاه علوم پزشکي شيراز تکنولوژي پرتوشناسي
23 12 5 7 48 5483 4061 4887
18 دانشگاه علوم پزشکي شيراز پرستاري
نيمسال دوم
36 18 5 15 43 4772 4421 5298 6835
19 دانشگاه علوم پزشکي شيراز علوم آزمايشگاهي
30 23 8 18 44 5395 4486 4686 6522 5919
20 دانشگاه شيراز_پرديس خودگردان دکتراي عمومي دامپزشکي
پرديس خودگردان
20 21 9 12 37 5182 4533 4652 8008 6612
21 دانشگاه شيراز زيست شناسي سلولي مولکولي
20 9 3 4 30 4769 4610 15211
22 دانشگاه علوم پزشکي شيراز کاردرماني
16 5 1 4 41 5455 4795
23 دانشگاه علوم پزشکي شيراز تکنولوژي اتاق عمل
23 13 7 10 41 5212 5022 5462 7160
24 دانشگاه علوم پزشکي شيراز علوم آزمايشگاهي
10 6 2 4 40 5205 5108 5108
25 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) تکنولوژي اتاق عمل
3 4 3 4 27 4816 5140
26 دانشگاه علوم پزشکي شيراز اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي
2 3 3 3 45 4725 5471 6112
27 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) علوم آزمايشگاهي
16 9 5 6 27 4445 6313 7267
28 دانشگاه علوم پزشکي شيراز هوشبري
25 8 3 6 45 4924 6516 6516
29 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل آباده) پرستاري
20 9 4 9 54 4836 6542 7872 10184
30 دانشگاه علوم پزشکي شيراز اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي
10 4 0 2 59 5806 6850
31 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) علوم آزمايشگاهي
4 4 2 2 34 4436 7093 7240
32 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل داراب) علوم آزمايشگاهي
16 8 3 5 31 4993 7546
33 دانشگاه علوم پزشکي شيراز(محل تحصيل سپيدان) علوم تغذيه
20 10 1 4 44 4843 7893 12490 13978
34 دانشگاه علوم پزشکي شيراز مامايي
15 6 1 4 45 5155 8266
35 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل لامرد) پرستاري
24 7 3 5 19 4943 8556 10407
36 دانشگاه علوم پزشکي شيراز گفتاردرماني
15 5 0 2 65 5159 9114
37 دانشگاه شيراز شيمي محض
24 4 2 3 40 4881 9812 9812
38 دانشگاه علوم پزشکي شيراز بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
25 8 2 3 28 4771 10063
39 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز حسابداري
18 5 4 4 51 6199 10202 10202
40 دانشگاه شيراز حسابداري
10 4 2 2 54 4663 10661 10661
41 دانشگاه علوم پزشکي شيراز مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
12 7 1 3 54 5194 10690 11716
42 دانشگاه علوم پزشکي شيراز بهداشت عمومي
20 4 0 3 14 4192 10790
43 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز زيست شناسي سلولي مولکولي
40 11 7 11 49 4076 13167 13956 54877
44 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) هوشبري
10 4 0 3 45 5067 13505
45 دانشگاه علوم پزشکي شيراز مهندسي بهداشت محيط
25 7 4 7 18 4560 13887 14083 18087
46 دانشگاه علوم پزشکي شيراز مديريت خدمات بهداشتي درماني
20 6 1 3 32 5211 15118
47 دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز روانشناسي
18 6 4 6 23 4481 16030 17187 22149
48 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز روانشناسي
15 7 4 6 28 4128 16079 29483
49 دانشگاه علوم پزشکي شيراز مهندسي بهداشت محيط
5 4 3 3 29 4846 17382 17475
50 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني) بهداشت عمومي
23 5 1 4 29 4732 17929 20834
51 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز مديريت امور بانکي
12 3 3 3 45 4357 18068 21060
52 دانشگاه شيراز علوم ورزشي
10 4 2 4 29 4403 19336
53 دانشگاه شيراز گياه پزشكي
20 8 3 5 23 4469 19861 19861
54 دانشگاه شيراز زمين شناسي
35 8 4 5 47 4717 20104 23829
55 دانشگاه علوم پزشکي شيراز فناوري اطلاعات سلامت
25 8 0 1 49 5469 20424 23459
56 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل ممسني) کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
18 3 0 2 12 4422 23262 24492
57 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز زيست فناوري
50 13 10 11 33 4241 28617 46882
58 دانشگاه شيراز علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 4 1 3 31 4435 28749 29037
59 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز شيمي کاربردي
32 6 5 6 44 4204 28845 37748
60 دانشگاه غيرانتفاعي آپادانا - شيراز حسابداري
18 10 7 10 22 3970 29476 33536 47067
61 دانشگاه غيرانتفاعي فاطميه - شيراز (ويژه خواهران) روانشناسي
18 6 1 6 39 4397 38208 52801
62 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز مديريت امور گمرکي
15 5 3 4 36 4243 39085 39085
63 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز مديريت بازرگاني
15 5 1 5 26 5044 51711 62716
64 دانشگاه غيرانتفاعي زند - شيراز حسابداري
18 5 1 3 31 4252 51962
65 دانشگاه پيام نور فارس - مرکز شيراز مديريت کسب و کارهاي كوچک
15 3 3 3 24 3926 59588 60630
66 دانشگاه علوم پزشکي شيراز (محل تحصيل استهبان) تکنولوژي اتاق عمل
10 3 2 3 39
67 دانشگاه آزاد اسلامي -واحدشيراز دندانپزشکي
5 3 0 1 21
68 دانشگاه شيراز زيست شناسي جانوري
20 4 3 4 30
69 دانشگاه علوم پزشکي شيراز فيزيوتراپي
3 3 2 2 29
6/4/2023 3:30:01 AM
Menu