بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های البرز در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر كرج تعداد قبولی کانون از استان البرز میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج دندانپزشکي
40 14 1 1 38 6061 298 387 591
2 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج پزشکي
نيمسال اول
39 21 5 6 40 6143 380 586 931
3 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج پزشکي
نيمسال دوم
39 22 3 4 43 6194 675 746 1048
4 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج دندانپزشکي
15 7 1 1 28 6193 812 894
5 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج داروسازي
30 10 3 3 33 5818 1018 1112
6 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
26 20 4 6 36 5760 1261 1261 2329 2259
7 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
26 16 6 6 45 6028 1573 1573 2425 2624
8 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج داروسازي
10 6 3 3 51 5641 2124 3287
9 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج پرستاري
نيمسال اول
30 8 2 3 52 5170 4019 8357 4219
10 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج تکنولوژي اتاق عمل
25 4 1 1 28 5522 5598
11 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) زيست فناوري
30 8 1 2 42 5221 5598 8521 6914
12 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
10 4 0 0 69 5282 6536 6536
13 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) زيست شناسي سلولي مولکولي
شبانه
10 4 0 2 14 5240 7176
14 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج پرستاري
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
10 5 1 1 30 5224 7371 7456
15 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج هوشبري
20 9 2 2 39 5567 7593 10462
16 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) زيست شناسي سلولي مولکولي
30 8 2 2 47 5259 7835 9312
17 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج پرستاري
نيمسال دوم
30 15 3 3 41 5264 7903 10664
18 دانشگاه آزاداسلامي-واحدکرج دکتراي عمومي دامپزشکي
56 38 5 8 37 5057 8146 8452 13467
19 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج علوم آزمايشگاهي
20 5 2 2 27 5181 9927 10482
20 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) زيست فناوري
شبانه
10 6 3 6 31 5538 10965 14362
21 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
25 4 1 1 19 4778 11898 11898
22 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج مهندسي بهداشت محيط
25 10 3 3 56 4626 12641 13899 21938
23 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج بهداشت عمومي
5 3 1 1 41 4545 12984
24 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) شيمي کاربردي
28 7 4 4 32 4809 13530 17611 15509
25 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج بهداشت عمومي
25 8 0 0 54 4619 13796 17086
26 پرديس امير کبير - كرج آموزش ابتدايي
بومي البرز- محل خدمت کرج ناحيه 4
11 5 4 5 20 4580 13999 14917
27 پرديس امير کبير - كرج آموزش ابتدايي
بومي البرز- محل خدمت کرج ناحيه 1
8 6 4 6 29 4697 14536 17655
28 پرديس امير کبير - كرج آموزش ابتدايي
بومي البرز- محل خدمت کرج ناحيه 3
7 3 2 3 34 4737 15184 20886
29 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) شيمي محض
28 5 3 3 33 4935 18348 24484
30 دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج روانشناسي
18 6 5 5 31 5174 19172 23290
31 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) زمين شناسي
50 4 0 0 32 4489 19293 25261
32 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج مديريت مالي
18 3 2 2 28 4001 20741
33 دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج شيمي کاربردي
32 7 4 5 19 4268 24301 40362
34 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج روانشناسي
18 4 0 0 39 4417 24640
35 دانشگاه غيرانتفاعي رسام - كرج حسابداري
18 3 0 0 23 4665 25577
36 دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج زيست شناسي سلولي مولکولي
40 12 9 12 28 4453 25988 44210
37 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) زيست شناسي گياهي
40 6 3 3 30 4618 30471 30471
38 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) زيست شناسي گياهي
شبانه
20 6 3 4 32 4398 33156 44061
39 دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج شيمي محض
32 6 5 5 28 4154 43332 71403
40 دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج علوم و مهندسي شيلات
10 3 2 2 30 3904 47728
41 دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج مديريت دولتي
15 4 2 2 22 3964 72775 81317
42 دانشگاه پيام نور البرز - مرکز كرج حسابداري
15 3 2 2 22
43 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) روانشناسي
12 4 0 0 30
44 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) زمين شناسي
شبانه
10 3 2 2 24
45 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج) زيست شناسي جانوري
35 6 2 2 18
46 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
8 3 0 1 15
47 دانشگاه علوم پزشکي البرز - کرج هوشبري
5 3 1 1 37
6/6/2023 9:56:21 AM
Menu