بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های مازندران در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر بابلسر تعداد قبولی کانون از استان مازندران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه مازندران - بابلسر روانشناسي
6 3 0 3 56 5005 10640 10744
2 دانشگاه مازندران - بابلسر زيست شناسي سلولي مولکولي
شبانه
16 7 1 4 32 4484 13348 25244
3 دانشگاه مازندران - بابلسر ميكروبيولوژي
20 4 0 1 33 4572 14675
4 دانشگاه مازندران - بابلسر زيست شناسي جانوري
25 4 0 2 35 4412 15871
5 دانشگاه مازندران - بابلسر زيست شناسي سلولي مولکولي
25 6 0 5 43 4290 16285
6 دانشگاه مازندران - بابلسر ميكروبيولوژي
شبانه
11 3 0 3 43 4556 17915
7 دانشگاه مازندران - بابلسر شيمي کاربردي
34 7 0 4 37 4717 18934 22348
8 دانشگاه مازندران - بابلسر زيست شناسي گياهي
25 5 1 2 30 4799 22978
9 دانشگاه مازندران - بابلسر شيمي کاربردي
شبانه
16 4 0 4 25 5055 26667 26667
10 دانشگاه مازندران - بابلسر شيمي محض
34 8 0 5 25 4582 29541 30009
11 دانشگاه مازندران - بابلسر شيمي محض
شبانه
16 6 0 5 31 5487 30817 39923
12 دانشگاه مازندران - بابلسر اقتصاد
22 4 0 4 22
13 دانشگاه مازندران - بابلسر مديريت صنعتي
8 3 0 2 49
6/4/2023 3:51:15 AM
Menu