بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های مازندران در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر بابل تعداد قبولی کانون از استان مازندران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي بابل دندانپزشکي
35 21 6 12 50 6198 501 876
2 دانشگاه علوم پزشکي بابل پزشکي
95 74 23 50 62 6121 649 1017 1352 1295
3 دانشگاه علوم پزشکي بابل دندانپزشکي
15 7 2 3 59 6025 1634 1833
4 دانشگاه علوم پزشکي بابل پزشکي
40 31 10 24 57 5708 2195 2807 3240
5 دانشگاه علوم پزشکي بابل فيزيوتراپي
8 6 1 2 34 5434 2980 4424
6 دانشگاه علوم پزشکي بابل فيزيوتراپي
20 7 1 4 51 5426 3063 4105
7 دانشگاه علوم پزشکي بابل شنوايي شناسي
12 7 0 3 57 5731 4536 5444 4550
8 دانشگاه علوم پزشکي بابل پرستاري
50 17 6 14 48 5153 5331 8059 7942
9 دانشگاه علوم پزشکي بابل تكنولوژي پزشکي هسته اي
20 7 1 2 27 4821 6173 8437
10 دانشگاه علوم پزشکي بابل تکنولوژي پرتودرماني
20 9 0 0 52 4946 6672 7327
11 دانشگاه آزاداسلامي-واحدبابل دکتراي عمومي دامپزشکي
40 29 1 17 49 5244 6746 4310 7645 13892
12 دانشگاه علوم پزشکي بابل تکنولوژي پرتوشناسي
20 9 0 5 45 5737 6872 10429
13 دانشگاه علوم پزشکي بابل تکنولوژي اتاق عمل
20 12 4 9 56 5238 7362 10754
14 دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) پرستاري
30 11 0 7 63 5109 7538 12852 7538
15 دانشگاه علوم پزشکي بابل گفتاردرماني
12 5 1 2 42 4611 8603
16 دانشگاه علوم پزشکي بابل علوم آزمايشگاهي
20 11 3 7 43 5550 9077 14621
17 دانشگاه علوم پزشکي بابل پرستاري
20 13 4 9 55 5266 9636 13583 11560
18 دانشگاه علوم پزشکي بابل مامايي
18 7 2 5 50 5084 9789 13290
19 دانشگاه علوم پزشکي بابل هوشبري
20 6 2 4 47 4773 11528 13501
20 دانشگاه علوم پزشکي بابل مهندسي بهداشت محيط
20 7 2 6 51 4860 14012 24997
21 دانشگاه علوم پزشکي بابل بهداشت عمومي
20 4 2 3 36 4805 15676
22 دانشگاه علوم پزشکي بابل (محل تحصيل رامسر) بهداشت عمومي
15 3 0 1 46 4737 16404
6/4/2023 4:45:37 AM
Menu