بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های مازندران در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر ساري تعداد قبولی کانون از استان مازندران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري پزشکي
نيمسال اول
55 41 11 22 60 6234 537 693 1120 773
2 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري دندانپزشکي
25 16 0 6 48 6266 557 557 822
3 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري دندانپزشکي
10 6 1 2 32 5864 1077 1077
4 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري پزشکي
نيمسال دوم
55 45 7 17 61 5891 1170 1165 1590 1518
5 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري داروسازي
30 19 0 2 49 6042 1749 1817 3138
6 دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري(پرديس خودگردان رامسر) داروسازي
25 13 0 1 60 5744 2154 2917 3758
7 دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري(پرديس خودگردان رامسر) پزشکي
30 19 2 7 50 5611 2418 2303 3371 3085
8 دانشگاه آزاداسلامي-واحدساري پزشکي
29 19 3 10 58 5539 2697 3508 3013
9 دانشگاه علوم پزشکي مازندران-ساري(پرديس پزشکي آمل) پزشکي
20 15 3 9 67 5804 2970 3223 3278
10 دانشگاه آزاداسلامي-واحدساري پزشکي
29 22 3 9 44 5395 3328 3726 3430
11 دانشگاه آزاداسلامي-واحدساري پزشکي
7 5 0 3 52 6042 3511
12 دانشگاه آزاداسلامي-واحدساري پزشکي
7 4 1 2 56 5784 3530
13 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري پرستاري
نيمسال اول
28 14 4 8 41 5514 4589 5815 4813
14 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري علوم آزمايشگاهي
25 12 3 7 48 4927 5448 4722 13254
15 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري کاردرماني
15 6 0 0 41 5636 5752
16 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري پرستاري
نيمسال دوم
28 13 1 3 46 5277 6002 9800
17 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري تکنولوژي اتاق عمل
محل تحصيل ساري --ظرفيت مازاد
2 3 0 1 22 4648 7058
18 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري تکنولوژي اتاق عمل
22 13 2 7 47 5271 7484 14085
19 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري هوشبري
18 4 1 2 40 4780 7520
20 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري پرستاري
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
12 5 2 4 30 5087 7573 13148
21 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) علوم آزمايشگاهي
15 8 0 5 36 5042 7707 7707 14830
22 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري تکنولوژي پرتوشناسي
22 9 0 3 49 4916 7782 10956 8677
23 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) پرستاري
نيمسال اول
20 8 0 6 40 5269 8909 10271
24 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
12 8 3 6 48 4893 9498 11385 9598
25 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) پرستاري
نيمسال دوم
20 12 0 9 47 5461 9549 11303
26 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل بهشهر) پرستاري
24 16 2 8 36 4808 10441 11469
27 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
6 5 1 4 46 5462 10764 12380
28 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پرستاري آمل) پرستاري
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
6 3 0 3 39 4732 12960 13324
29 پرديس دکتر شريعتي - ساري آموزش ابتدايي
بومي مازندران - محل خدمت بابل
6 3 0 3 52 4425 13511 13999
30 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
14 10 2 5 46 4753 13785 22661
31 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري بهداشت عمومي
5 4 2 2 32 4301 13917
32 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري بهداشت عمومي
25 7 4 5 43 4572 16135 19808
33 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري فناوري اطلاعات سلامت
20 5 0 3 44 5238 18387 18387
34 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) فناوري اطلاعات سلامت
25 9 0 2 44 4601 21145 21975
35 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري (محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي آمل) کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
25 8 1 5 33 4357 21416 22643 21416
36 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري مهندسي بهداشت محيط
25 7 0 3 23 4352 23113 23155 24381
37 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
35 9 1 3 41 4750 26517 36017
38 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري گياه پزشكي
30 5 0 2 32 4766 26798 33610
39 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
شبانه
16 5 0 2 22 4359 42207 42517
40 پرديس دکتر شريعتي - ساري آموزش علوم تجربي
بومي گلستان - محل خدمت گرگان
3 3 0 0 44
41 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري گياه پزشكي
شبانه
16 3 1 2 33
42 دانشگاه علوم پزشکي مازندران - ساري مامايي
نيمسال اول
8 3 3 3 31
6/4/2023 5:19:34 AM
Menu