بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های سيستان و بلوچستان در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر زاهدان تعداد قبولی کانون از استان سيستان و بلوچستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان دندانپزشکي
25 10 0 0 33 5559 986 986
2 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان پزشکي
نيمسال اول
34 19 9 12 53 5988 1596 2766
3 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان پزشکي
نيمسال دوم
34 20 3 4 56 5667 1985 1989 2948 1672
4 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان دندانپزشکي
14 6 1 1 70 5746 2158
5 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
20 18 1 1 55 5588 2740 2769 3974 3463
6 دانشگاه آزاداسلامي-واحد زاهدان پزشکي
24 12 1 1 50 5538 2917 2891 4333
7 دانشگاه آزاداسلامي-واحد زاهدان پزشکي
6 5 0 0 70 5661 2941 2941
8 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان فيزيوتراپي
6 6 0 0 73 5868 3440
9 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
20 22 0 0 59 5430 3470 4285 3537
10 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان پزشکي
بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت سراوان --مناطق محروم
6 3 1 3 58 5025 3505
11 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان بينايي سنجي
8 6 0 0 58 5640 3854 5154
12 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان شنوايي شناسي
12 6 1 1 79 5575 4290 6813
13 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان فيزيوتراپي
22 8 2 3 57 5394 4523 5123
14 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان بينايي سنجي
13 6 2 2 41 5910 4864 4897
15 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان پرستاري
نيمسال اول
18 11 4 8 48 4768 8405 11879 8405
16 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان پرستاري
بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان رازي سراوان --مناطق محروم
5 3 0 3 90 4354 8418 9768
17 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان مامايي
15 8 2 7 37 4596 8538 12272
18 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان علوم تغذيه
20 11 2 2 48 4846 9046 33581
19 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان گفتاردرماني
5 3 0 0 76 4827 9357
20 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان گفتاردرماني
15 5 1 1 51 5413 9500
21 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان علوم آزمايشگاهي
نيمسال اول
19 9 4 5 36 5035 9980 15467
22 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان پرستاري
نيمسال دوم
22 12 2 5 48 4870 11179 12308 11799
23 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان (محل تحصيل خاش) پرستاري
بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان امام خميني خاش --مناطق محروم
10 4 3 4 29 4645 11220
24 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان تکنولوژي پرتوشناسي
13 5 5 5 15 5575 11312 11438
25 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان پرستاري
محل تحصيل خاش
10 4 0 0 34 5110 11689 11689
26 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان علوم آزمايشگاهي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
6 4 0 0 61 4541 12463
27 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان پرستاري
بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان --مناطق محروم
20 8 1 8 74 4545 12519 17104
28 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان هوشبري
15 6 3 3 25 4634 13300
29 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان تکنولوژي اتاق عمل
10 3 2 2 36 4761 13737 14812
30 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان بهداشت عمومي
محل تحصيل خاش
16 6 1 1 32 4713 13899
31 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان علوم و صنايع غذايي
20 5 0 1 36 4351 13941
32 پرديس رسالت - زاهدان آموزش ابتدايي
بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت زاهدان ناحيه 2
4 4 4 4 21 4588 14783 17852
33 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان تکنولوژي اتاق عمل
بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايرانمهرسراوان --مناطق محروم
6 3 0 3 41 4174 15944 25375
34 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان حسابداري
11 4 1 1 30 4193 19300 20176
35 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان علوم آزمايشگاهي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
6 4 1 1 23 4808 20391 21130
36 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان زيست شناسي سلولي مولکولي
35 4 0 0 37 4686 21430
37 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان مهندسي بهداشت محيط
5 3 0 0 48 4320 22812
38 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
13 6 0 0 40 4686 24495 28409
39 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان بهداشت عمومي
12 5 1 1 50 4524 26861 30272
40 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان شيمي کاربردي
24 5 2 2 22 4587 37644 54224
41 دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان - مرکز زاهدان روانشناسي
15 5 2 5 32 4008 40654
42 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان پزشکي
بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بخش اوژانس سيب وسوران --مناطق محروم
4 3 1 3 73
43 دانشگاه علوم پزشکي زاهدان مهندسي بهداشت محيط
17 3 1 1 55
6/4/2023 5:07:11 AM
Menu