بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های قم در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر قم تعداد قبولی کانون از استان قم میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي قم دندانپزشکي
22 8 4 4 43 6095 642 688 1073
2 دانشگاه علوم پزشکي قم پزشکي
نيمسال اول
28 26 17 17 55 6006 1064 1530 1396
3 دانشگاه علوم پزشکي قم پزشکي
نيمسال دوم
28 14 6 6 56 5998 1426 1365 2040
4 دانشگاه علوم پزشکي قم پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
12 10 4 4 38 5613 1909 2828 2882
5 دانشگاه علوم پزشکي قم پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
12 10 6 6 53 5949 2212 3171
6 دانشگاه آزاداسلامي-واحدقم پزشکي
24 14 4 4 36 5929 2265 2242 3701 3413
7 دانشگاه آزاداسلامي-واحدقم پزشکي
6 5 0 0 44 6084 3573
8 دانشگاه علوم پزشکي قم پرستاري
42 16 8 8 49 5384 6164 5987 10096
9 دانشگاه علوم پزشکي قم هوشبري
18 6 4 4 36 5111 8927 12197
10 دانشگاه علوم پزشکي قم علوم آزمايشگاهي
20 5 4 4 24 5071 9561 14266
11 دانشگاه علوم پزشکي قم مامايي
5 3 1 1 25 4715 9896 14442
12 دانشگاه علوم پزشکي قم پرستاري
18 6 5 5 54 4932 10065 11091
13 دانشگاه علوم پزشکي قم مامايي
18 4 3 3 38 4748 10764 11333
14 دانشگاه علوم پزشکي قم تکنولوژي اتاق عمل
20 7 5 5 36 5068 11942 14850
15 دانشگاه قم شيمي کاربردي
56 13 5 5 39 4590 15237 15237 28031
16 دانشگاه قم حسابداري
22 5 2 2 45 4769 15313
17 دانشگاه علوم پزشکي قم بهداشت عمومي
23 5 0 0 51 4741 16012
18 دانشگاه علوم پزشکي قم فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
16 6 0 0 43 4717 16261
19 دانشگاه علوم پزشکي قم مهندسي بهداشت محيط
20 6 5 5 43 4559 21085 23113
20 پرديس آيت اله طالقاني - قم آموزش ابتدايي
بومي استان قم - محل خدمت خلجستان
6 3 3 3 10 4461 22476 26770
21 دانشگاه قم مديريت صنعتي
22 6 2 2 30 4632 22812 35534
22 دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2») روانشناسي
18 8 6 6 34 4832 23306 23583
23 دانشگاه علوم و معارف قران کريم - وابسته به سازمان اوقاف و امور خيريه - قم علوم قرآن و حديث
محل تحصيل دانشکده علوم قراني قم
11 3 1 1 16 4042 29424
24 دانشگاه قم علم اطلاعات ودانش شناسي
18 3 1 1 22 30581
25 دانشگاه قم زيست شناسي جانوري
70 17 3 3 26 4405 31003 29376 52079 39382
26 دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2») زيست شناسي سلولي مولکولي
40 7 4 4 33 4345 38095 59317
27 دانشگاه قم علوم ورزشي
16 3 1 1 32 4090 46409
28 دانشگاه پيام نور قم - مرکز قم (خواهران «پرديسان» و برادران «ساختمان شماره 2») علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
10 3 3 3 43 3994 64864 86728
29 دانشکده علوم انساني حضرت معصومه_قم(ويژه خواهران) مديريت بازرگاني
8 3 2 2 27
30 دانشگاه علوم پزشکي قم مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 3 0 0 22
6/4/2023 3:41:05 AM
Menu