بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های زنجان در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر زنجان تعداد قبولی کانون از استان زنجان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي زنجان دندانپزشکي
30 21 4 7 50 6090 733 867 1179 725
2 دانشگاه علوم پزشکي زنجان پزشکي
95 69 6 10 66 6029 1153 1193 1820 1463
3 دانشگاه علوم پزشکي زنجان دندانپزشکي
10 6 1 2 71 5995 1422 2182
4 دانشگاه علوم پزشکي زنجان داروسازي
55 28 1 5 56 5625 1975 2179 3308 2835
5 دانشگاه علوم پزشکي زنجان پزشکي
35 30 6 9 68 5834 2242 2247 3251 2443
6 دانشگاه علوم پزشکي زنجان داروسازي
20 11 1 1 45 5401 2946 4340 3649
7 دانشگاه علوم پزشکي زنجان علوم تغذيه
25 13 0 0 75 5395 5518 8941 6937
8 دانشگاه علوم پزشکي زنجان تکنولوژي پرتوشناسي
28 20 2 3 38 5319 5934 6476 11169 6516
9 دانشگاه علوم پزشکي زنجان پرستاري
نيمسال اول
32 18 7 11 45 4937 6190 10348 6581
10 دانشگاه علوم پزشکي زنجان پرستاري
نيمسال دوم
18 8 1 4 44 5358 6595 9323 6595
11 دانشگاه علوم پزشکي زنجان کاردرماني
20 7 0 0 57 5421 8105 8589
12 دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) پرستاري
نيمسال اول
24 11 5 7 46 5180 8238 13182
13 دانشگاه علوم پزشکي زنجان علوم آزمايشگاهي
28 11 5 6 40 4800 8275 16685
14 دانشگاه علوم پزشکي زنجان تکنولوژي اتاق عمل
20 10 3 7 50 4876 9284 13447 10832
15 دانشگاه علوم پزشکي زنجان تکنولوژي پرتوشناسي
5 4 0 0 37 5346 10161 11179
16 دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) پرستاري
نيمسال دوم
14 7 2 4 42 4872 10979 15248
17 دانشگاه زنجان روانشناسي
18 5 2 2 39 4775 11046
18 دانشگاه علوم پزشکي زنجان مامايي
20 7 3 5 64 4529 13727 14162
19 دانشگاه علوم پزشکي زنجان هوشبري
20 5 3 4 31 4682 13875 13875
20 دانشگاه زنجان مديريت بازرگاني
11 5 1 1 45 5259 14707
21 دانشگاه زنجان زيست شناسي سلولي مولکولي
40 14 3 4 35 4585 15916 22163 32334
22 دانشگاه علوم پزشکي زنجان بهداشت عمومي
30 11 1 2 30 4638 18304 21570
23 دانشگاه علوم پزشکي زنجان(محل تحصيل ابهر) کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
22 7 4 7 42 4594 18613 24905 19412
24 دانشگاه علوم پزشکي زنجان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
22 7 2 4 27 4382 21432 22702 22375
25 دانشگاه زنجان گياه پزشكي
20 4 2 2 29 4614 21583
26 دانشگاه زنجان شيمي کاربردي
40 3 1 2 25 4681 25876
27 دانشگاه زنجان زيست شناسي جانوري
40 8 1 2 30 4991 25892 25892
28 دانشگاه زنجان علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 6 3 3 61 5174 27120
29 دانشگاه پيام نور زنجان - مرکز زنجان روانشناسي
15 6 5 6 50 4437 27498 37274
30 دانشگاه زنجان شيمي محض
40 4 1 1 41 4328 35506 42356
31 دانشگاه زنجان علوم ورزشي
16 3 1 2 24 3991 41994
32 دانشگاه زنجان زيست شناسي سلولي مولکولي
شبانه
10 3 1 2 65
33 دانشگاه زنجان علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
شبانه
15 3 2 2 62
34 دانشگاه زنجان مديريت صنعتي
11 3 1 2 40
35 دانشگاه علوم پزشکي زنجان مهندسي بهداشت محيط
25 4 3 3 35
36 دانشگاه علوم پزشکي زنجان کاردرماني
8 4 0 0 21
6/4/2023 4:58:39 AM
Menu