بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های اردبيل در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر اردبيل تعداد قبولی کانون از استان اردبيل میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل دندانپزشکي
نيمسال اول
14 11 3 5 66 6262 620 841 676
2 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل دندانپزشکي
نيمسال دوم
14 8 0 0 50 6181 926 926
3 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل پزشکي
نيمسال اول
49 31 15 21 73 6043 1164 1862 1267
4 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل داروسازي
25 16 3 3 62 5721 1274 1903 3383 1274
5 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل پزشکي
نيمسال دوم
49 31 5 7 67 5997 1419 1509 2028 1468
6 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
20 16 9 11 83 6021 1907 2796
7 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
20 17 7 11 71 5872 2207 3233 2779
8 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل دندانپزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
10 4 1 1 58 5696 2346 2351
9 دانشگاه آزاداسلامي-واحد اردبيل پزشکي
29 22 8 10 69 5825 2381 2434 3540 2942
10 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل داروسازي
15 10 1 2 62 5741 2489 4032 2629
11 دانشگاه آزاداسلامي-واحد اردبيل پزشکي
7 8 3 4 67 5764 2690 2630 3798
12 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل پرستاري
نيمسال دوم
30 12 5 8 52 5243 6558 9800 7781
13 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل تکنولوژي پرتوشناسي
22 11 5 6 54 5144 7390 10852
14 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل پرستاري
نيمسال اول
30 11 5 9 49 5106 7405 9357 7405
15 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل علوم آزمايشگاهي
22 10 7 8 50 5092 8488 12096
16 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر) پرستاري
36 17 5 9 63 5134 9500 14216 9500
17 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل تکنولوژي اتاق عمل
24 10 6 8 49 4961 9554 12841
18 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل روانشناسي
12 4 0 0 19 4742 10709
19 دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل زيست شناسي سلولي مولکولي
40 13 11 12 59 4580 10992 44246
20 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل مامايي
20 5 3 4 62 4570 12244
21 دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل روانشناسي
15 4 3 3 60 5420 12611
22 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل زيست شناسي سلولي مولکولي
30 7 2 2 36 4833 12611
23 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مغان) پرستاري
36 19 6 12 47 4894 12724 18255 12939
24 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل هوشبري
17 8 5 6 73 4980 13049 16862 13049
25 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل (محل تحصيل مشكين شهر) کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
20 5 1 3 30 4376 16392 16392
26 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل بهداشت عمومي
نيمسال اول
23 8 5 5 46 4546 17530 21720
27 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل فناوري اطلاعات سلامت
20 7 2 4 70 4629 17995 19790
28 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل بهداشت عمومي
نيمسال دوم
23 8 4 6 46 4415 21720 24126
29 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
20 5 2 2 26 4535 22705
30 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل شيمي کاربردي
32 8 2 5 40 4522 23635 32285
31 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل مهندسي بهداشت محيط
25 6 2 2 61 4575 27316 29252
32 دانشگاه پيام نور اردبيل - مرکز اردبيل حسابداري
15 4 3 4 56 4231 30618
33 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل گياه پزشكي
20 4 2 2 59 4302 39491
34 دانشگاه علوم پزشکي اردبيل دندانپزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
10 5 1 2 56
6/4/2023 3:32:34 AM
Menu