بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های سمنان در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر سمنان تعداد قبولی کانون از استان سمنان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي سمنان دندانپزشکي
20 11 1 2 44 5919 651 699 954
2 دانشگاه علوم پزشکي سمنان دندانپزشکي
4 4 0 0 72 4795 875
3 دانشگاه علوم پزشکي سمنان پزشکي
نيمسال اول
50 30 4 6 54 5981 1440 1415 2182 1771
4 دانشگاه علوم پزشکي سمنان گفتاردرماني
15 6 1 1 58 4611 1683
5 دانشگاه علوم پزشکي سمنان پزشکي
نيمسال دوم
24 19 1 1 52 5828 1829 1569 2302
6 دانشگاه علوم پزشکي سمنان پزشکي
35 23 2 3 46 5912 2363 2355 3514 3323
7 دانشگاه علوم پزشکي سمنان فيزيوتراپي
20 10 0 0 44 5773 2734 2820 4222
8 دانشگاه سمنان دکتراي عمومي دامپزشکي
60 24 2 2 39 5400 4026 4262 6317 5247
9 دانشگاه سمنان دکتراي عمومي دامپزشکي
شبانه
60 28 8 13 52 5315 5437 4159 21161
10 دانشگاه علوم پزشکي سمنان کاردرماني
18 8 1 2 44 5129 6140 9471
11 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) تکنولوژي پرتوشناسي
18 7 2 2 34 5148 7004 10452
12 دانشگاه علوم پزشکي سمنان پرستاري
42 23 13 14 55 5238 7112 12308 7927
13 دانشگاه علوم پزشکي سمنان علوم آزمايشگاهي
24 7 1 5 61 4845 7338 27744
14 دانشگاه سمنان علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
35 3 0 0 14 4408 9981
15 دانشگاه سمنان زيست شناسي سلولي مولکولي
30 8 1 3 33 4367 10973 25354
16 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) علوم تغذيه
25 6 1 1 26 5005 10985
17 دانشگاه سمنان (محل تحصيل شهميرزاد) کارداني دامپزشکي
40 11 1 2 36 4514 13758 46714
18 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) تکنولوژي اتاق عمل
20 11 6 6 36 4700 15358 25572
19 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) هوشبري
18 8 5 7 55 5142 15558 21259
20 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) بهداشت عمومي
نيمسال اول
17 6 0 1 44 4667 16535
21 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) بهداشت عمومي
نيمسال دوم
17 5 0 0 40 4506 17187 17187
22 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل آرادان ) علوم و صنايع غذايي
25 7 0 0 37 4882 18520 25690
23 دانشگاه سمنان شيمي کاربردي
32 6 0 0 22 4690 19495 19828
24 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل گرمسار) کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
15 6 1 3 19 4046 20242
25 دانشگاه سمنان (محل تحصيل شهميرزاد) کارداني دامپزشکي
شبانه
40 9 1 1 20 4472 20433 31854
26 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل سرخه) فناوري اطلاعات سلامت
18 6 1 1 60 4561 22449 24010
27 پرديس فاطمه الزهرا (س) - سمنان آموزش ابتدايي
بومي استان سمنان - محل خدمت شاهرود
2 3 0 2 25
28 دانشگاه سمنان (محل تحصيل مهدي شهر) روانشناسي
9 3 1 1 30
29 دانشگاه سمنان علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
شبانه
10 3 0 0 30
30 دانشگاه سمنان گردشگري
9 3 1 1 15
31 دانشگاه سمنان مديريت دولتي
8 3 1 2 34
32 دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محل تحصيل دامغان) مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 3 0 0 19
6/6/2023 10:07:08 AM
Menu