بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های خراسان رضوي در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر سبزوار تعداد قبولی کانون از استان خراسان رضوي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار پزشکي
نيمسال اول
30 18 9 13 65 5915 1404 2513
2 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار پزشکي
نيمسال دوم
30 24 0 6 64 5817 1797 1797 2675 1784
3 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار پزشکي
15 12 6 10 64 5815 2381 2997
4 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار ساخت پروتزهاي دنداني
15 9 0 0 51 5457 3854 5165
5 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار تکنولوژي پرتودرماني
5 4 0 2 26 4903 5587 5587
6 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
4 3 1 3 64 4674 5945
7 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار پرستاري
نيمسال دوم
30 8 0 7 47 5165 7573 8451
8 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار پرستاري
نيمسال اول
30 14 2 10 61 5159 7939 12798 8483
9 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار تکنولوژي پرتوشناسي
18 6 0 3 65 4899 8057
10 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار علوم آزمايشگاهي
20 11 2 8 45 5653 8296 9203 13271
11 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين) پرستاري
30 13 0 7 42 4972 8507 9840 10555
12 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار روانشناسي
12 5 0 5 39 4701 8736 8736
13 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار تکنولوژي پرتودرماني
18 5 2 3 52 5163 10096 10096
14 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار تکنولوژي اتاق عمل
18 9 2 6 42 5108 11000
15 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار هوشبري
18 4 0 3 17 4981 11093
16 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار شيمي کاربردي
28 5 0 4 70 4584 11882
17 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار زيست شناسي سلولي مولکولي
35 11 2 8 31 4188 12516 24125
18 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار پرستاري
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
4 3 2 3 79 5251 13144 13271
19 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار مهندسي بهداشت محيط
18 5 1 3 31 4805 14184
20 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار بهداشت عمومي
22 7 2 5 80 4398 17815 21845 17815
21 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار زيست شناسي جانوري
25 4 0 2 23 4489 20954
22 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
11 4 1 4 44 4444 21741
23 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار (محل تحصيل جوين) کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
20 4 0 1 22 4655 23332 29650
24 دانشگاه پيام نور خراسان رضوي - مرکز سبزوار روانشناسي
15 5 3 5 56 4204 29157 40683
25 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار علوم ورزشي
12 5 1 4 51 4251 30127
26 دانشگاه علوم پزشکي سبزوار مامايي
16 3 2 3 51
6/4/2023 4:53:31 AM
Menu