بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های قزوين در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر قزوين تعداد قبولی کانون از استان قزوين میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي قزوين دندانپزشکي
18 9 4 4 44 6327 523 733
2 دانشگاه علوم پزشکي قزوين پزشکي
77 48 12 14 42 5962 979 1228 1573 1293
3 دانشگاه علوم پزشکي قزوين پزشکي
40 28 11 14 53 5633 2165 1892 2956 2867
4 دانشگاه علوم پزشکي قزوين پرستاري
نيمسال اول
40 17 5 7 47 5326 5250 9410 5897
5 دانشگاه علوم پزشکي قزوين علوم آزمايشگاهي
7 6 1 1 27 4850 6707
6 دانشگاه علوم پزشکي قزوين پرستاري
نيمسال دوم
40 17 5 8 40 5080 6904 11926 7022
7 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين روانشناسي
9 3 0 0 23 4860 7786
8 دانشگاه علوم پزشکي قزوين هوشبري
18 5 1 1 33 5201 8224
9 دانشگاه علوم پزشکي قزوين پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
16 10 2 3 28 5065 10382 13198
10 دانشگاه علوم پزشکي قزوين پرستاري
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
16 10 2 3 31 5034 10497 13144
11 دانشگاه علوم پزشکي قزوين مامايي
20 7 3 4 41 4998 11149
12 دانشگاه علوم پزشکي قزوين علوم آزمايشگاهي
18 10 3 7 25 5156 12234 13300
13 دانشگاه علوم پزشکي قزوين بهداشت عمومي
20 8 2 3 43 5064 16082 18587 16082
14 دانشگاه علوم پزشکي قزوين فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
17 4 0 1 41 4357 16245
15 دانشگاه علوم پزشکي قزوين بهداشت عمومي
5 3 2 2 37 4342 16404
16 دانشگاه علوم پزشکي قزوين مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 5 2 3 61 4722 18557
17 دانشگاه علوم پزشکي قزوين مديريت خدمات بهداشتي درماني
20 5 2 2 12 4484 19280
18 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين شيمي محض
24 6 4 4 25 4837 22107 26517
19 دانشگاه علوم پزشکي قزوين مهندسي بهداشت محيط
20 5 2 3 14 4586 22732 25302
20 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک زيست شناسي سلولي مولکولي
60 14 1 1 27 4126 23618 27605 67496
21 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
5 4 0 0 40 4700 32935
22 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک زيست فناوري
60 9 0 1 33 4268 34971 34971 46532
23 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک ميكروبيولوژي
60 14 2 2 27 4044 41787 53714 55472
24 دانشگاه غيرانتفاعي رجا - قزوين مديريت بازرگاني
18 5 0 0 12 4361 43954 55100
25 دانشگاه پيام نور قزوين - مرکز قزوين حسابداري
15 4 4 4 19 4180 48126 50776
26 دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-آبيک حسابداري
18 4 0 0 30 5159 48529
27 دانشگاه غيرانتفاعي تاکستان - تاکستان استان قزوين روانشناسي
18 9 1 2 20 3975 81206 97846 83423
28 دانشگاه علوم پزشکي قزوين پزشکي
بومي استان قزوين-محل خدمت بويين زهرا --مناطق محروم
4 3 3 3 30
29 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين حسابداري
9 3 0 1 40
30 دانشگاه پيام نور قزوين - مرکز قزوين روانشناسي
18 4 4 4 27
6/6/2023 9:38:53 AM
Menu