بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های مركزي در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر اراك تعداد قبولی کانون از استان مركزي میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي اراک دندانپزشکي
5 4 1 2 46 5813 424
2 دانشگاه علوم پزشکي اراک پزشکي
نيمسال اول
44 30 18 21 59 6030 1343 2008 1343
3 دانشگاه علوم پزشکي اراک پزشکي
نيمسال دوم
25 22 5 5 52 5694 1854 2380 1805
4 دانشگاه علوم پزشکي اراک دندانپزشکي
5 4 0 0 56 5968 1976 2116
5 دانشگاه علوم پزشکي اراک پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
16 14 7 7 71 5759 2271 3194 3024
6 دانشگاه علوم پزشکي اراک شنوايي شناسي
10 5 0 1 61 5508 3036
7 دانشگاه علوم پزشکي اراک پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
19 13 1 1 60 5903 3052 3551 3059
8 دانشگاه علوم پزشکي اراک کاردرماني
15 6 0 0 49 5363 4619 7546
9 دانشگاه علوم پزشکي اراک پزشکي
بومي مرکزي-محل خدمت شازند --مناطق محروم
4 4 4 4 43 5750 5624 5631
10 دانشگاه علوم پزشکي اراک پرستاري
50 21 13 14 41 5237 6225 9579 6197
11 دانشگاه علوم پزشکي اراک علوم تغذيه
20 12 1 1 42 5570 6830 9116 7008
12 دانشگاه علوم پزشکي اراک گفتاردرماني
15 5 0 0 30 4944 7590
13 دانشگاه علوم پزشکي اراک تکنولوژي پرتوشناسي
18 6 3 3 56 5372 7715 8266
14 دانشگاه علوم پزشکي اراک تکنولوژي پرتودرماني
20 8 1 2 54 5020 8900 11942
15 دانشگاه علوم پزشکي اراک تکنولوژي اتاق عمل
15 8 5 5 42 5085 9463 11917
16 دانشگاه علوم پزشکي اراک علوم آزمايشگاهي
25 9 4 6 30 5004 10004 13350
17 دانشگاه علوم پزشکي اراک هوشبري
15 4 2 2 83 4784 10744 13198
18 دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند) پرستاري
22 8 6 7 49 5404 10893 14327
19 دانشگاه علوم پزشکي اراک مهندسي بهداشت محيط
20 7 4 5 36 4954 12173 24210
20 دانشگاه علوم پزشکي اراک هوشبري
5 3 1 1 28 4706 12320 13785
21 دانشگاه اراک روانشناسي
11 4 2 2 40 5239 12358
22 پرديس زينب کبري (س) - اراك آموزش ابتدايي
بومي مرکزي - محل خدمت ساوه
5 5 0 5 51 4876 13840 15374
23 دانشگاه علوم پزشکي اراک (محل تحصيل شازند) پرستاري
10 6 1 1 49 5024 14039 15908
24 دانشگاه علوم پزشکي اراک مامايي
17 5 2 5 62 4788 14162 16685
25 دانشگاه اراک زيست شناسي سلولي مولکولي
45 11 4 4 28 4317 16558 24843
26 دانشگاه علوم پزشکي اراک بهداشت عمومي
20 6 1 2 26 4615 21021 22241
27 دانشگاه اراک شيمي کاربردي
36 8 4 7 31 4689 24509 32833
28 دانشگاه اراک اقتصاد
12 5 2 2 55 4471 25437
29 دانشگاه اراک شيمي محض
40 6 1 2 78 4986 30372 40305
30 دانشگاه اراک زيست شناسي جانوري
50 8 3 4 39 4309 36619 44581
31 دانشگاه پيام نور استان مرکزي - مرکز اراك علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
10 5 5 5 42 5069 36706 55786
32 دانشگاه پيام نور استان مرکزي - مرکز اراك روانشناسي
15 4 4 4 50 4205 37357 38675
33 پرديس شهيد باهنر - اراك آموزش علوم تجربي
بومي کهگيلويه و بويراحمد - محل خدمت باسوج
3 3 0 0 76
6/6/2023 10:32:17 AM
Menu