بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های لرستان در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر خرم آباد تعداد قبولی کانون از استان لرستان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد دندانپزشکي
21 5 1 2 61 6200 951 1292
2 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد پزشکي
نيمسال اول
44 24 7 15 57 6070 1183 1850 1506
3 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد پزشکي
نيمسال دوم
45 25 4 7 61 5875 1762 2541 1887
4 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
13 14 6 12 58 5960 2417 3521 2764
5 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد داروسازي
27 7 1 1 44 5748 2629
6 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
13 5 3 4 47 6267 2650
7 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد داروسازي
7 4 1 2 87 5739 2756
8 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) هوشبري
10 5 0 4 38 4991 3982 12060
9 دانشگاه لرستان - خرم آباد دکتراي عمومي دامپزشکي
30 14 0 1 45 5465 5227 5227 7810
10 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد پرستاري
نيمسال دوم
20 7 3 6 33 4993 6235 9009 6235
11 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد تکنولوژي پرتوشناسي
15 3 0 1 37 5379 6688
12 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد تکنولوژي اتاق عمل
15 5 0 3 46 5328 7201 7490
13 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل بروجرد) پرستاري
26 10 3 8 41 5428 7580 8334
14 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) پرستاري
14 5 0 2 65 5125 7926
15 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) پرستاري
نيمسال اول
10 4 1 3 21 4936 8750
16 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد علوم آزمايشگاهي
نيمسال اول
15 4 0 2 45 5008 8991 9274
17 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد (محل تحصيل اليگودرز) پرستاري
نيمسال دوم
10 4 0 0 49 4963 9101
18 دانشگاه علوم پزشکي لرستان خرم آباد-(دورود) پرستاري
20 4 1 3 43 5399 9472 9472
19 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد مامايي
20 3 2 2 13 4932 10063
20 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد علوم تغذيه
20 7 2 4 39 5000 10527 11027
21 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد هوشبري
15 7 3 5 25 5168 12607 13785
22 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد بهداشت عمومي
نيمسال اول
15 5 2 4 38 4725 19364 20095
23 دانشگاه لرستان - خرم آباد علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
30 4 1 2 37 4456 25934
24 دانشگاه علوم پزشکي لرستان - خرم آباد مهندسي بهداشت محيط
20 3 0 3 66 4565 26185
25 دانشگاه لرستان - خرم آباد ميكروبيولوژي
30 4 1 2 23 4360 29960 29960
26 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل پلدختر) حسابداري
9 4 0 1 32 4061 32879 38824
27 دانشگاه پيام نور لرستان - مرکز خرم آباد روانشناسي
15 4 0 1 10 4169 45385
28 دانشگاه لرستان - خرم آباد دکتراي عمومي دامپزشکي
شبانه
12 4 1 2 46
29 دانشگاه لرستان - خرم آباد زيست شناسي جانوري
30 3 0 0 57
30 دانشگاه لرستان - خرم آباد علوم آزمايشگاهي دامپزشکي
شبانه
10 3 0 1 42
31 دانشگاه لرستان - خرم آباد (محل تحصيل نورآباددلفان) مديريت بازرگاني
9 3 1 1 17
32 دانشگاه علوم پزشکي لرستان-خرم آباد(پزشکي پلدختر) کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
15 4 0 1 62
6/4/2023 4:52:33 AM
Menu