بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های كرمان در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر كرمان تعداد قبولی کانون از استان كرمان میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي كرمان دندانپزشکي
20 15 4 7 42 6077 551 949
2 دانشگاه علوم پزشکي كرمان پزشکي
نيمسال اول
70 48 19 38 61 6053 625 885 1455 1069
3 دانشگاه علوم پزشکي كرمان دندانپزشکي
7 5 2 4 59 5938 1459 1918
4 دانشگاه علوم پزشکي كرمان پزشکي
نيمسال دوم
50 39 8 22 59 5956 1479 2108 1489
5 دانشگاه علوم پزشکي كرمان پزشکي
محل تحصيل سيرجان
20 17 1 6 66 5725 1526 2413 1816
6 دانشگاه علوم پزشکي كرمان داروسازي
35 20 6 12 59 5578 1864 1985 3993
7 دانشگاه آزاداسلامي-واحدکرمان پزشکي
29 18 2 5 47 5533 2651 2651 4086 3474
8 دانشگاه آزاداسلامي-واحدکرمان پزشکي
7 8 0 0 58 5874 2757 2796
9 دانشگاه علوم پزشکي كرمان فيزيوتراپي
20 12 0 3 57 5314 2939 4533 3355
10 دانشگاه علوم پزشکي كرمان پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
25 20 7 16 49 5756 2942 3521 3070
11 دانشگاه علوم پزشکي كرمان داروسازي
18 11 5 7 58 5591 2976 4202
12 دانشگاه علوم پزشکي كرمان پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
25 19 5 8 54 5709 3266 3745 3266
13 دانشگاه علوم پزشکي كرمان علوم تغذيه
22 14 6 8 44 4785 5099 8437 8334
14 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان دکتراي عمومي دامپزشکي
40 27 9 13 42 5362 5391 4600 7279 7169
15 دانشگاه علوم پزشکي كرمان تکنولوژي پرتوشناسي
22 12 3 9 39 4726 5485 11229 7953
16 دانشگاه علوم پزشکي كرمان پرستاري
محل تحصيل دانشکده رازي
66 30 6 26 45 5159 6648 9267 8418
17 دانشگاه آزاداسلامي-واحدبافت دکتراي عمومي دامپزشکي
20 14 2 6 38 5212 6697 6575 11738 17996
18 دانشگاه علوم پزشکي كرمان علوم آزمايشگاهي
22 9 3 5 44 5167 6788 8845 7927
19 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان دکتراي عمومي دامپزشکي
شبانه
40 31 9 19 43 5260 7171 5114 8266 13826
20 دانشگاه علوم پزشکي كرمان مامايي
محل تحصيل دانشکده رازي
18 6 1 5 44 5457 8800 12162 10777
21 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان روانشناسي
8 6 3 5 48 4690 10814
22 دانشگاه علوم پزشکي كرمان (محل تحصيل زرند) پرستاري
40 20 4 14 41 4801 11528 15510 13901
23 دانشگاه علوم پزشکي كرمان هوشبري
20 7 2 6 52 4589 11977 15789 11977
24 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
شبانه
20 3 3 3 57 5107 12725 19172
25 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان زيست شناسي سلولي مولکولي
20 10 6 8 42 4685 13300 21607
26 دانشگاه علوم پزشکي كرمان تکنولوژي اتاق عمل
20 9 3 8 40 4867 13337 14974 13337
27 دانشگاه علوم پزشکي كرمان بهداشت عمومي
24 7 3 7 46 4637 15694 18088 19281
28 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان زيست شناسي سلولي مولکولي
شبانه
10 7 4 7 35 4687 16765 19543
29 دانشگاه علوم پزشکي كرمان مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 8 2 7 30 4829 16954 23888
30 دانشگاه علوم پزشکي كرمان فناوري اطلاعات سلامت
15 4 1 2 84 5336 17225
31 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان شيمي کاربردي
24 6 2 4 58 4334 17912
32 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان شيمي محض
24 3 1 3 48 4582 22665
33 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 3 3 4 22 4437 24695
34 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان مديريت بازرگاني
10 6 4 6 31 4232 24765 24765
35 دانشگاه علوم پزشکي كرمان بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها
28 9 1 5 29 4532 24926 26672
36 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان گياه پزشكي
20 5 2 4 34 4746 27316 27316
37 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان زيست شناسي جانوري
20 6 3 3 28 4858 27877 37601
38 دانشکده فني و حرفه اي پسران شماره يک کرمان - چمران حسابداري
نيمسال اول
6 3 1 3 29 4676 33109
39 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل بافت) حسابداري
شبانه
8 5 2 4 46 4521 33300
40 دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان حسابداري
18 6 4 5 24 3977 41317 43809
41 پرديس شهيد باهنر - كرمان آموزش ابتدايي
بومي استان کرمان - محل خدمت رودبار
4 3 0 3 87
42 دانشگاه پيام نور كرمان - مرکز كرمان روانشناسي
15 3 3 3 53
43 دانشگاه علوم پزشکي كرمان مهندسي بهداشت محيط
20 3 2 3 61
6/4/2023 3:31:44 AM
Menu