بازگشت

(رشته تجربی )

نرم افزار انتخاب رشته کنکور

رتبه لازم برای قبولی در شهر دلخواه شما


لیست رشته های تهران در کنکور 1400
ردیف دانشگاه رشته ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون در کنکور از شهر تهران تعداد قبولی کانون از استان تهران میانگین تعداد آزمون چارک پایین تراز کانون چارک پایین رتبه کشوری چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 1 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 2 چارک پایین رتبه قبولی کانون منطقه 3
1 دانشگاه علوم پزشکي تهران پزشکي
240 206 28 33 72 6750 22 72 89 120
2 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران دندانپزشکي
نيمسال اول
20 16 4 4 57 6962 26 56 39
3 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران دندانپزشکي
نيمسال دوم
20 12 1 1 47 6063 67 169
4 دانشگاه تهران دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي
11 10 3 4 45 6315 77 176 101
5 دانشگاه علوم پزشکي تهران دندانپزشکي
60 44 11 13 53 6457 82 130 224 172
6 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران پزشکي
نيمسال اول
84 71 8 12 72 6633 93 155 349 563
7 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران پزشکي
نيمسال دوم
84 74 9 14 62 6555 139 183 501 666
8 دانشگاه علوم پزشکي ايران پزشکي
170 134 18 22 56 6424 206 267 602 800
9 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران دندانپزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
10 5 1 1 73 6369 256
10 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران دندانپزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
10 6 2 2 47 6070 330
11 دانشگاه علوم پزشکي تهران داروسازي
85 41 13 15 53 6294 350 812 1021 775
12 دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران دندانپزشکي
25 8 3 3 45 6155 360 1270
13 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران پزشکي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
36 15 2 3 70 6351 365 1081 1044
14 دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) پزشکي
39 15 8 8 34 6252 529 818
15 دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران دندانپزشکي
25 9 4 4 26 5790 600 600
16 دانشگاه علوم پزشکي ايران پزشکي
50 34 11 12 54 6052 637 637 1891 2079
17 دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران دندانپزشکي
20 3 1 1 51 5590 648
18 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران داروسازي
50 27 7 8 38 5827 696 913 1425 1369
19 دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران دندانپزشکي
8 5 2 2 21 5060 710
20 دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران دندانپزشکي
8 3 1 1 29 5883 911
21 دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران پزشکي
72 40 17 19 37 5860 938 989 2796 2634
22 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران پزشکي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
36 28 9 9 52 6008 1102 517 1317 1741
23 دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) پزشکي
16 7 7 7 28 5775 1111 1323
24 دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران پزشکي
91 58 22 25 47 5846 1402 1402 3341 2990
25 دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله داروسازي
بورسيه سپاه پاسداران
15 3 1 1 37 5666 1413
26 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران پزشکي
بورسيه وزارت دفاع
18 9 0 1 88 6003 1501 3514 1297
27 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران دندانپزشکي
بورسيه وزارت دفاع
10 6 2 2 87 5625 1542
28 دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله پزشکي
بورسيه سپاه پاسداران
80 37 1 2 62 5776 1670 1769 3005 2438
29 دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران پزشکي
22 13 7 7 41 5676 1706 1789 3574
30 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران پزشکي
بورسيه ارتش - پذيرش از زن
10 4 0 1 39 5201 1743
31 دانشگاه علوم پزشکي تهران فيزيوتراپي
18 8 4 4 46 5842 1923 1938
32 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران داروسازي
30 12 3 4 61 5725 1932 2175 2671
33 دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران داروسازي
48 23 6 9 42 5650 1992 1693 3616 2676
34 دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران داروسازي
48 21 3 4 39 5680 2060 1992 3769 3129
35 دانشگاه صنعتي شريف - تهران شيمي کاربردي
21 10 3 4 35 5190 2080 2080 7768
36 دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران پزشکي
25 17 8 8 41 5778 2083 2104 3816 3164
37 دانشگاه علوم پزشکي ايران فيزيوتراپي
20 12 1 1 35 5575 2097 3299 2239
38 دانشگاه تهران مديريت مالي
9 5 0 0 54 4770 2152
39 دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب مديريت بازرگاني
15 3 3 3 20 4510 2342 15634
40 دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي) فيزيوتراپي
20 10 3 4 28 5730 2344 3696 2680
41 دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران داروسازي
12 6 1 1 45 5710 2417 2742
42 دانشگاه تهران زيست فناوري
15 10 2 2 39 5746 2431 3047 5023
43 دانشگاه علوم پزشکي تهران فيزيوتراپي
8 4 2 2 22 5583 2445
44 دانشگاه تهران روانشناسي
12 4 1 1 49 5343 2454
45 دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران داروسازي
12 10 2 2 74 5525 2475 4138 3803
46 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران فيزيوتراپي
17 6 0 1 61 5994 2541
47 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران پزشکي
بورسيه ارتش - پذيرش از مرد
70 12 2 3 41 5563 2577 2142 4178 3233
48 دانشگاه تهران دکتراي عمومي دامپزشکي
50 25 9 9 35 5833 2592 2862 4244 3692
49 دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله داروسازي
بورسيه نيروي انتظامي
15 11 0 0 49 5529 2630 2630 4311 3901
50 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران دندانپزشکي
بورسيه ارتش - پذيرش از مرد
15 3 0 0 78 5863 2683
51 دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله پزشکي
بورسيه ناجا
20 7 0 0 71 5644 2726 2756
52 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران فيزيوتراپي
8 5 2 2 50 5483 2749
53 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران علوم تغذيه
نيمسال اول
13 7 1 1 61 5754 2831 2831
54 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران بينايي سنجي
21 12 0 0 41 5477 2875 4271 3067
55 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران ساخت پروتزهاي دنداني
10 3 1 1 13 5012 2984
56 دانشگاه صنعتي شريف - تهران شيمي محض
21 6 1 1 22 5779 3043 8419
57 دانشگاه آزاداسلامي-واحدپزشکي تهران پزشکي
18 9 2 3 40 6043 3075 3443
58 دانشگاه علوم پزشکي ايران بينايي سنجي
5 3 0 0 59 5756 3083
59 دانشگاه علوم پزشکي تهران ساخت پروتزهاي دنداني
20 9 0 0 83 5547 3107 3591
60 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران زيست فناوري
22 8 1 1 38 5448 3153 4362 5103
61 دانشگاه تهران دکتراي عمومي دامپزشکي
شبانه
50 23 10 11 31 5404 3190 3307 5437
62 دانشگاه علوم پزشکي تهران علوم آزمايشگاهي
45 20 5 8 37 5485 3192 3697 5026
63 دانشگاه تهران شيمي محض
16 6 2 2 19 5114 3225 3225
64 دانشگاه علوم پزشکي تهران مامايي
15 5 0 0 43 5427 3229
65 دانشگاه علوم پزشکي تهران پرستاري
نيمسال اول
54 24 4 9 41 5613 3402 4756 4176
66 دانشگاه علوم پزشکي تهران شنوايي شناسي
6 5 0 0 48 5739 3415
67 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران هوشبري
5 3 1 1 24 5204 3453
68 دانشگاه علوم پزشکي تهران تکنولوژي اتاق عمل
22 7 2 3 37 5402 3504 5937 5510
69 دانشگاه علوم پزشکي تهران شنوايي شناسي
18 10 0 0 59 5309 3505 5003 4072
70 دانشگاه علوم پزشکي ايران پرستاري
نيمسال اول
50 20 7 10 51 5382 3518 4774 5482 5198
71 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران بينايي سنجي
9 5 1 1 76 5763 3564 3684
72 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران شنوايي شناسي
14 7 1 2 64 5581 3564 5180
73 دانشگاه تهران مديريت صنعتي
9 4 0 0 41 5308 3585
74 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران علوم تغذيه
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
7 5 1 1 83 5395 3613
75 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران علوم آزمايشگاهي
نيمسال دوم
15 8 2 2 25 5110 3625 3835 5250
76 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري کارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي
27 5 0 0 64 5361 3625
77 دانشگاه تهران زيست شناسي سلولي مولکولي
15 10 2 2 38 5662 3751 4714 4482
78 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران کاردرماني
15 7 1 1 54 5729 3793 5328
79 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران پرستاري
نيمسال اول
70 27 8 11 43 5512 3828 4697 5477 3673
80 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران تکنولوژي پرتودرماني
15 7 2 2 74 5968 3867 3867
81 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران علوم آزمايشگاهي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
10 3 1 1 15 5874 3889
82 دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي) کاردرماني
20 12 1 1 40 5426 3972 3972 6261 4658
83 دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي) کاردرماني
10 4 1 1 24 5415 3996
84 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران هوشبري
18 7 3 4 48 5117 4003
85 دانشگاه علوم پزشکي تهران پرستاري
نيمسال دوم
54 18 4 6 49 5341 4057 6238 5043
86 دانشگاه علوم پزشکي ايران تکنولوژي پرتوشناسي
30 13 1 3 46 5355 4078 6589
87 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران تکنولوژي پرتوشناسي
10 3 0 1 31 5280 4102
88 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران علوم آزمايشگاهي
نيمسال اول
15 8 2 4 40 5460 4137 5749
89 دانشگاه علوم پزشکي ايران بينايي سنجي
13 5 1 1 29 5351 4171 4285
90 دانشگاه علوم پزشکي ايران علوم آزمايشگاهي
30 12 1 4 44 5343 4188 3735 5631
91 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران علوم تغذيه
نيمسال دوم
13 5 0 0 43 5340 4205
92 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران علوم آزمايشگاهي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
10 5 2 2 49 5302 4216 4216
93 دانشگاه علوم پزشکي ايران کاردرماني
16 8 2 3 41 5362 4242 5841
94 دانشگاه علوم پزشکي ايران شنوايي شناسي
14 8 0 0 35 5593 4275 5293 4275
95 دانشگاه صنعتي شريف تهران پرديس خودگردان شيمي کاربردي
پرديس خودگردان
4 4 0 0 42 5033 4285
96 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران تکنولوژي اتاق عمل
18 6 3 4 40 5141 4315 4315
97 دانشگاه علوم پزشکي تهران پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
22 14 1 1 56 5446 4392 6666 4685
98 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران تکنولوژي پرتوشناسي
25 12 1 1 41 5442 4421 5948 4275
99 دانشگاه علوم پزشکي تهران تکنولوژي پرتوشناسي
20 9 2 2 55 5230 4424 5624
100 دانشگاه علوم پزشکي تهران هوشبري
20 4 1 2 59 5325 4517
101 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران روانشناسي
18 6 1 2 38 5265 4519 6864
102 دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي) اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي
5 3 0 0 99 4800 4594
103 دانشگاه علوم پزشکي تهران گفتاردرماني
12 7 1 1 35 5884 4691 5214
104 دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله پرستاري
بورسيه سپاه پاسداران
100 24 1 2 52 5039 4753 5123 10358 7729
105 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران علوم و صنايع غذايي
نيمسال اول
14 5 1 2 42 5020 4817
106 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران مامايي
21 7 1 1 33 4935 4852 11131
107 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران مديريت مالي
6 3 1 1 41 5522 4872
108 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران زيست شناسي سلولي مولکولي
22 9 1 1 39 5382 4915 5501 8284
109 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران شيمي کاربردي
20 8 2 3 46 5586 4929 7568
110 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران علوم تغذيه
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
7 4 0 0 30 5749 4932
111 دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) پرستاري
50 9 2 2 29 5250 4938
112 دانشگاه علوم پزشکي ايران اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي
12 6 1 1 27 5348 4939 5391
113 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران پرستاري
بورسيه وزارت دفاع
15 4 1 1 57 5561 4987
114 دانشگاه علوم پزشکي تهران پرستاري
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
22 13 2 3 54 5232 5045 4206 7593 5359
115 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران پرستاري
نيمسال دوم
70 30 4 8 43 5454 5154 4245 7146 6024
116 دانشگاه علوم پزشکي ايران تکنولوژي اتاق عمل
30 8 2 5 64 5537 5188 5188 7473
117 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران ساخت پروتزهاي دنداني
8 5 1 1 40 5577 5188 5273
118 دانشگاه علوم پزشکي ايران مامايي
20 7 2 2 33 5366 5242 5242
119 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران مديريت بازرگاني
9 3 1 2 40 4750 5268
120 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران شيمي کاربردي
32 10 4 4 27 5271 5358 5358 16954
121 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران پرستاري
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
30 17 4 4 44 5623 5400 5557 7138
122 دانشگاه آزاداسلامي-واحدعلوم وتحقيقات دکتراي عمومي دامپزشکي
80 45 6 9 51 5438 5403 3150 6818 8591
123 دانشگاه علوم پزشکي ايران پرستاري
نيمسال دوم
50 16 6 6 42 5292 5412 5676 5702
124 دانشگاه تهران اقتصاد
18 7 1 1 53 5670 5443 5977
125 دانشگاه تهران شيمي کاربردي
16 9 1 2 36 4919 5459 5943
126 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران تکنولوژي اتاق عمل
8 5 3 3 37 5545 5748
127 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران کاردرماني
10 7 1 1 44 5474 5784 6830
128 دانشگاه علوم پزشکي ايران گفتاردرماني
12 5 0 0 60 5158 6042
129 دانشگاه الزهرا(س) - تهران روانشناسي
6 4 2 2 46 4995 6168 6168
130 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران مامايي
9 6 2 2 21 5172 6405 8966
131 دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي) گفتاردرماني
18 6 1 1 38 5511 6476
132 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران مديريت بازرگاني
6 4 1 1 32 5353 6506
133 دانشگاه علوم پزشکي تهران گفتاردرماني
4 4 0 0 62 5717 6522 7271
134 دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي) گفتاردرماني
7 7 1 1 61 5276 6590 8865
135 دانشگاه علوم پزشکي تهران مامايي
5 4 0 1 35 5096 6842
136 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران روانشناسي
18 3 2 2 12 5331 7033
137 دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي) اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي
11 5 0 0 39 6031 7228 7318
138 دانشگاه تهران ميكروبيولوژي
20 6 0 0 30 5510 7239 7239
139 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران علوم و صنايع غذايي
نيمسال اول --ظرفيت مازاد
7 5 2 2 26 6064 7267
140 دانشگاه علوم پزشکي ايران هوشبري
25 7 1 2 45 5432 7338 7515
141 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران شيمي محض
20 4 0 0 42 4866 7371 12394
142 دانشگاه تهران زيست شناسي جانوري
20 10 2 2 35 4920 7408 13747 18167
143 دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) تکنولوژي اتاق عمل
35 6 0 1 20 5236 7492
144 دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) علوم و مهندسي صنايع غذايي (كشاورزي)
20 6 1 1 23 4758 7501 15823
145 دانشگاه الزهرا(س) - تهران زيست فناوري
30 11 2 3 62 5147 7525 10004
146 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران پرستاري
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
30 14 2 3 45 5341 7616 9767 7616
147 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران اقتصاد
26 6 0 0 38 4968 8005 21812
148 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران پرستاري
بورسيه ارتش - پذيرش از زن
40 9 0 0 46 4980 8021 10731 8021
149 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران علوم و صنايع غذايي
نيمسال دوم --ظرفيت مازاد
7 5 2 2 47 5353 8098
150 دانشگاه الزهرا(س) - تهران شيمي کاربردي
شبانه
48 6 4 4 27 5898 8106 8286
151 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران ميكروبيولوژي
22 8 2 2 31 4867 8419 9394
152 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم) مديريت بازرگاني
8 3 2 2 25 4108 8697
153 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران مديريت مالي
18 5 3 4 11 5253 9055 9055
154 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران اقتصاد
شبانه
20 5 1 1 44 5467 9071 13908
155 دانشگاه الزهرا(س) - تهران شيمي محض
34 5 2 2 36 5072 9273
156 دانشگاه علوم پزشکي تهران فناوري اطلاعات سلامت
20 10 1 1 69 5225 9317 13771 11247
157 دانشگاه علوم پزشکي ايران مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
16 5 0 0 37 4667 9348
158 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران بهداشت عمومي
15 5 0 0 47 5262 9660
159 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران پرستاري
بورسيه ارتش - پذيرش از مرد
40 7 0 0 53 5636 10276 10276
160 دانشگاه علوم توانبخشي وسلامت اجتماعي-تهران(رشته هاي پزشکي) مددکاري اجتماعي
ويژه وزارت بهداشت
26 5 1 1 39 5125 11136 16037
161 دانشگاه علوم پزشکي تهران بهداشت عمومي
14 6 0 0 36 4437 11166 11960
162 دانشگاه خوارزمي تهران مديريت مالي
محل تحصيل تهران
18 5 0 1 86 4994 11374
163 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران زيست شناسي سلولي مولکولي
60 13 4 6 34 4643 11656 10901 31508
164 دانشگاه خوارزمي تهران حسابداري
محل تحصيل تهران
21 5 2 3 25 5184 11787 19954
165 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران زيست فناوري
60 15 5 5 45 4986 11892 9793 24472
166 پرديس نسيبه - تهران آموزش ابتدايي
بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 5
28 4 4 4 23 5196 11922 15304
167 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران ميكروبيولوژي
60 14 7 9 24 4458 12060 32879
168 دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
بورسيه نيروي انتظامي
20 3 0 0 54 4294 12263
169 دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) علوم و مهندسي شيلات
20 3 1 1 30 4310 12731
170 دانشگاه تهران مديريت دولتي
9 4 1 3 47 5089 12758 13598
171 دانشگاه الزهرا(س) - تهران اقتصاد
11 4 3 3 41 5677 12805 12805
172 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران زمين شناسي
30 6 2 2 45 4795 12907
173 دانشگاه الزهرا(س) - تهران زيست شناسي گياهي
شبانه
10 4 2 3 50 4390 12931
174 دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
بورسيه واستخدام نيرو دريايي سپاه پاسداران
20 3 0 0 53 4375 13283
175 دانشگاه تهران زمين شناسي
30 8 0 0 37 4611 13350 17198
176 دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق شيمي کاربردي
32 5 4 5 48 5655 13524 14830
177 دانشگاه خوارزمي تهران اقتصاد
محل تحصيل تهران
18 8 1 1 34 5472 13978 21178
178 دانشگاه تهران علوم ورزشي
24 6 1 1 51 4837 14083 33333
179 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران مهندسي بهداشت محيط
10 5 2 2 25 4940 14165 23654
180 دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق زيست شناسي سلولي مولکولي
40 6 4 5 29 4385 14231 14231
181 دانشگاه علوم پزشکي تهران کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
20 5 1 1 43 4892 14470
182 دانشگاه الزهرا(س) - تهران ميكروبيولوژي
40 8 1 1 58 4795 14520 17445
183 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) زيست فناوري
60 9 4 4 27 4909 14718 14718
184 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران زيست شناسي جانوري
22 5 0 0 34 4542 14863
185 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران بهداشت عمومي
9 6 0 1 61 4677 15085 15107
186 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران) ميكروبيولوژي
60 9 4 6 30 4672 15164 14220 39631
187 دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) گياه پزشكي
20 6 1 1 18 4596 15346 21035
188 دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله کارداني فوريت هاي پزشکي پيش بيمارستاني
بورسيه سپاه پاسداران
60 8 0 0 29 4630 15666 21925 16025
189 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
6 5 1 1 61 5260 16374
190 دانشگاه غيرانتفاعي خاتم - تهران مديريت امور بانکي
18 4 3 3 18 5024 16409
191 پرديس شهيد چمران (مرکز آموزش عالي شهيد بهشتي تهران) آموزش علوم تجربي
بومي البرز- محل خدمت کرج ناحيه 2
5 4 0 0 35 4458 16919
192 دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت) علوم دامي
20 3 2 3 50 4376 17088
193 دانشگاه علوم پزشکي تهران مهندسي بهداشت محيط
12 5 3 3 39 4763 17363 18136
194 پرديس شهيد چمران (مرکز آموزش عالي شهيد بهشتي تهران) آموزش علوم تجربي
بومي البرز- محل خدمت کرج ناحيه 3
5 5 0 0 21 4476 17835 17835
195 دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) مهندسي توليد وژنتيك گياهي
20 3 0 0 28 18489 23132
196 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) بهداشت عمومي
7 3 1 1 52 4350 20343
197 دانشگاه تهران زيست شناسي گياهي
20 7 0 1 30 4635 20916 22816
198 دانشگاه امام حسين(ع) - تهران کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي واقتصاد
16 6 2 2 22 4642 22163 24980
199 دانشگاه پيام نور تهران - تهران شرق اقتصاد
12 5 4 5 35 5658 22870 26009
200 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران زيست شناسي دريا
22 7 1 1 29 4435 23348 25984
201 پرديس شهيد چمران (مرکز آموزش عالي شهيد بهشتي تهران) آموزش علوم تجربي
بومي استان تهران - محل خدمت پاکدشت
1 3 0 3 16 4253 24203 27811
202 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران مديريت بازرگاني
18 4 1 2 13 4652 29233 32032
203 دانشگاه الزهرا(س) - تهران علوم ورزشي
6 3 0 0 40 4246 35853
204 دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج) علوم دامي
20 3 1 1 21 4263 38902
205 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران مديريت فرهنگي هنري
18 3 1 2 14 4469 40871 83977
206 پرديس نسيبه - تهران آموزش ابتدايي
بومي استان تهران -محل خدمت منطقه 9
9 3 3 3 32
207 پرديس شهيد چمران (مرکز آموزش عالي شهيد بهشتي تهران) آموزش علوم تجربي
بومي استان تهران - محل خدمت تهران منطقه 4
4 3 3 3 35
208 دانشگاه علوم پزشکي ايران اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي
4 3 1 2 39
209 موسسه آموزش عالي علمي کاربردي هلال ايران اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي
7 3 1 1 48
210 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران اقتصاد
20 5 0 0 46
211 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران (محل تحصيل ورامين) بهداشت عمومي
20 4 0 0 61
212 دانشگاه تهران حسابداري
9 3 3 3 27
213 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران حسابداري
18 5 3 3 33
214 دانشگاه شاهد - تهران(رشته هاي پزشکي) دندانپزشکي
20 7 2 2 43
215 دانشگاه شاهد - تهران زيست شناسي سلولي مولکولي
40 5 1 1 38
216 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران زيست شناسي گياهي
22 3 1 1 53
217 دانشگاه الزهرا(س) - تهران زيست فناوري
شبانه
13 4 2 2 63
218 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران شنوايي شناسي
6 3 1 1 29
219 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران علوم ورزشي
6 3 0 1 29
220 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران علوم ورزشي
10 3 0 0 49
221 دانشگاه غيرانتفاعي صدرالمتالهين - تهران (ويژه برادران) مديريت بازرگاني
8 4 2 3 25
222 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران مديريت بيمه اکو
11 4 0 0 65
223 دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب مديريت دولتي
15 4 1 2 37
224 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران مديريت صنعتي
9 4 0 1 57
225 دانشگاه پيام نور تهران - تهران غرب مديريت صنعتي
15 3 2 2 24
226 دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران مديريت صنعتي
18 3 3 3 25
227 دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي - تهران مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار
13 3 1 1 57
228 دانشگاه علوم پزشکي ايران کتابداري واطلاع رساني پزشکي
15 3 1 1 20
6/4/2023 3:47:21 AM
Menu