حويق

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر حويق

کیومرثی محمد رضا

کیومرثی محمد رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
آب رون عرفان

آب رون عرفان

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

5سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
مسعودیان ساناز

مسعودیان ساناز

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
خلدی خطبه سرا زهرا

خلدی خطبه سرا زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
فرموده هره دشت معصومه

فرموده هره دشت معصومه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

4سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
آزادی حویق امیر حسین

آزادی حویق امیر حسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
خلیلی مرتضی

خلیلی مرتضی

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

4سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
حسین پور خطبه سرا جهانگیر

حسین پور خطبه سرا جهانگیر

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
قلی پرور مریم

قلی پرور مریم

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
اروج زاده نگین

اروج زاده نگین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
کندوجی محمد

کندوجی محمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
جهانگیری حویق مهدیه

جهانگیری حویق مهدیه

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
پروایی فاطمه

پروایی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
یادگار چوبر علی

یادگار چوبر علی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
خانجانی زینب

خانجانی زینب

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
تبریکی پژمان

تبریکی پژمان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
شهامتی شبنم

شهامتی شبنم

تاريخ اسلام|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
مفتی سیده یلدا

مفتی سیده یلدا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
افتخاری فاطمه

افتخاری فاطمه

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
قادر پناه سمیرا

قادر پناه سمیرا

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
پورمحمدی شادی

پورمحمدی شادی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عبادالهیان یونس

عبادالهیان یونس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
رزاقی طاها

رزاقی طاها

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمدزاده حسین

محمدزاده حسین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قلمی شیرزاد

قلمی شیرزاد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
نیازمند مقدم علی

نیازمند مقدم علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شبرنگ نیما

شبرنگ نیما

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
بابا رسولی سید حامد

بابا رسولی سید حامد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
عظیمی خطبه سرا سید امیر رضا

عظیمی خطبه سرا سید امیر رضا

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
5/29/2023 12:32:49 PM
Menu