املش

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر املش

شریفی کبری

شریفی کبری

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غيرانتفاعي

6سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
خورسند سعید

خورسند سعید

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
بلوک محمدرضا

بلوک محمدرضا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رمضانی مهسا

رمضانی مهسا

علوم قران وحديث|دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
جودی مقدم املشی زهرا

جودی مقدم املشی زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
کوچکی زهرا

کوچکی زهرا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
محرمی زهرا

محرمی زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
کهنسال فاطمه

کهنسال فاطمه

مديريت بيمه|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
شفائی املشی زهرا سادات

شفائی املشی زهرا سادات

مهندسي پزشکي|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
روزگاری علیرضا

روزگاری علیرضا

علوم قران وحديث|دانشگاه علوم ومعارف قران کريم -سازمان اوقاف وامورخيريه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رنجبر سیگارودی علیرضا

رنجبر سیگارودی علیرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محسنیان حداد املشی شراره

محسنیان حداد املشی شراره

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ملاير | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پورمهر علیرضا

پورمهر علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
ابراهیمی عباس

ابراهیمی عباس

گردشگري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
عبداله پور رضوانه

عبداله پور رضوانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
5/31/2023 2:28:09 PM
Menu