صومعه سرا

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر صومعه سرا

باقری زیده سرایی محمد امین

باقری زیده سرایی محمد امین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

7سال کانونی / 153 آزمون

تجربی
جوان مشعوف مصطفی

جوان مشعوف مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
یوسفی سنگجوئی راضیه

یوسفی سنگجوئی راضیه

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

ریاضی
ارقند امیر محمد

ارقند امیر محمد

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
عباسی ندامانی فاطمه

عباسی ندامانی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
موحدی صیقلان یاسمن

موحدی صیقلان یاسمن

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
بخشش تنیانی حنانه

بخشش تنیانی حنانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
پارسا ضیابری سجاد

پارسا ضیابری سجاد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
پور اصلی فاطمه

پور اصلی فاطمه

حسابداري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
شکیبا ولدی نگین

شکیبا ولدی نگین

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

3سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
زهروی منکودهی عرفان

زهروی منکودهی عرفان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
رجبی کهنه سری مهدی

رجبی کهنه سری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
خاتمی هانیه

خاتمی هانیه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
صدیق عربانی مرضیه

صدیق عربانی مرضیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
جمالی امیر حسین

جمالی امیر حسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
حبیبی سید بنیامین

حبیبی سید بنیامین

مهندسي برق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
رافع مقدم اباتری امیر محمد

رافع مقدم اباتری امیر محمد

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
پور حسن نژاد راسته کنار فاطمه

پور حسن نژاد راسته کنار فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
عادلی کودهی سروناز

عادلی کودهی سروناز

ميکروبيولوژي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
قاسمی نرگسی زهرا

قاسمی نرگسی زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خاکپور رونکیانی امیررضا

خاکپور رونکیانی امیررضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
خجسته پشتیری محمد

خجسته پشتیری محمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
عربانی مستقیم امیر رضا

عربانی مستقیم امیر رضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
خانجانی خدیجه

خانجانی خدیجه

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ارزبکی محمد امین

ارزبکی محمد امین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
باقری نازنین

باقری نازنین

حقوق|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسینی سیده رقیه

حسینی سیده رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدررشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زمانی تمرین محدثه

زمانی تمرین محدثه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فرج زاده چمنی فاطمه

فرج زاده چمنی فاطمه

مشاوره|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
شعبان زاده فاطمه

شعبان زاده فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زیرک جو کهنه سری فاطمه

زیرک جو کهنه سری فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
دلدار عبادی اباتری فرشید

دلدار عبادی اباتری فرشید

علوم ورزشي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رمضانپور محمد

رمضانپور محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
باقری مانک زینب

باقری مانک زینب

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
عزیزصفت فاطمه

عزیزصفت فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
هادی زاده بهشته

هادی زاده بهشته

روانشناسي|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
قربانی زیکساری علیرضا

قربانی زیکساری علیرضا

علوم قران وحديث|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نعمت پور گیلوان مریم

نعمت پور گیلوان مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نویدی پشتیری راحله

نویدی پشتیری راحله

مهندسي شيمي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
عسکری سیده کوثر

عسکری سیده کوثر

مديريت بازرگاني|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قربانی زیکساری علیرضا

قربانی زیکساری علیرضا

جغرافيا|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ملکی علی

ملکی علی

فيزيک|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
گلرنگ عربانی نگار

گلرنگ عربانی نگار

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
دانشمندی عزیز عرفان

دانشمندی عزیز عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي گيلان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
رحیمی امیر محمد

رحیمی امیر محمد

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
عدالت طلب شقایق

عدالت طلب شقایق

علوم ورزشي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
تقی پور میلاد

تقی پور میلاد

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
باخدای مرضیه

باخدای مرضیه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
فتح اله زاده محمدرضا

فتح اله زاده محمدرضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي احرار-رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
امیدی پشتیری سوگند

امیدی پشتیری سوگند

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
علیزاد ماهان

علیزاد ماهان

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
6/5/2023 6:15:02 AM
Menu