ملكان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر ملكان

ثروت معین

ثروت معین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

8سال کانونی / 154 آزمون

تجربی
حبیبی پریا

حبیبی پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 132 آزمون

تجربی
محمدیان سارا

محمدیان سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
بدری مهدی

بدری مهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
جبارنژادملکی زهرا

جبارنژادملکی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
نصیری فاطمه

نصیری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
رشدی بهینا

رشدی بهینا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رجبی قلعه آریان

رجبی قلعه آریان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
رجبی قلعه آراز

رجبی قلعه آراز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نزهتی مهدی

نزهتی مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جلالی فاطمه

جلالی فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
اوجاقی حیدرلو نگین

اوجاقی حیدرلو نگین

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدخوراسگان | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
5/28/2023 7:50:15 AM