بناب

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر بناب

فرزانیان هانیه

فرزانیان هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

8سال کانونی / 150 آزمون

تجربی
قربانی امیر

قربانی امیر

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

8سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
عبدل همایونی محمدرضا

عبدل همایونی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

8سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
ابرازه فرشته

ابرازه فرشته

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

10سال کانونی / 135 آزمون

ریاضی
مدرسی امیر

مدرسی امیر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
عبادی منصور آباد زینب

عبادی منصور آباد زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
عابدینی بناب رضا

عابدینی بناب رضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

5سال کانونی / 90 آزمون

زبان
نیکنام مهدی

نیکنام مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
نقوی امیرحسین

نقوی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
صمدی خوشمهر خدیجه

صمدی خوشمهر خدیجه

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
محمودی آذر رضا

محمودی آذر رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
قاسمی بابائی مجتبی

قاسمی بابائی مجتبی

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
نیک اختر مهدی

نیک اختر مهدی

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حیدرامیری علی

حیدرامیری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
ملامزاده بناب زهرا

ملامزاده بناب زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فتحی زاده زاوشتی مهدی

فتحی زاده زاوشتی مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مطبوعی بناب رضا

مطبوعی بناب رضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
عدل معصومه

عدل معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
پیغامی امیرمحمد

پیغامی امیرمحمد

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
صلاح پور بناب عرفان

صلاح پور بناب عرفان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
جهانی مجید

جهانی مجید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
خانبابائی امیر حسین

خانبابائی امیر حسین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
قربانی اقدم مهدی

قربانی اقدم مهدی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
یزدان خواه امین

یزدان خواه امین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
قاسمی رقیه

قاسمی رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رضا پور یلدا

رضا پور یلدا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دشتی احسان

دشتی احسان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
میرزائی امین

میرزائی امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
عزیز افشاری کوثر

عزیز افشاری کوثر

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
زیرک اصل حسین

زیرک اصل حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
باقری مرتضی

باقری مرتضی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نبی زاده بناب میرصدرا

نبی زاده بناب میرصدرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
برهانی آدرین

برهانی آدرین

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
امن اللهی بناب مسعود

امن اللهی بناب مسعود

کاردان فني الکترونيک|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
بوغداچی سینا

بوغداچی سینا

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
واحد علی

واحد علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فرهادی سجاد

فرهادی سجاد

مهندسي برق|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
محمدیان نیما

محمدیان نیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
صمدی بناب امیررضا

صمدی بناب امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
نباتی هرگلان فتانه

نباتی هرگلان فتانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
ندیمی رضا

ندیمی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
فاروقی قدیم علی

فاروقی قدیم علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان شرقي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
علی اکبری متین

علی اکبری متین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

زبان
فخیم اکبر حسام

فخیم اکبر حسام

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک تبريز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
یگانه فتحی سهند

یگانه فتحی سهند

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
5/28/2023 6:35:12 AM