خوي

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر خوي

رشکین طوبی

رشکین طوبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

11سال کانونی / 191 آزمون

تجربی
علیلو رضا

علیلو رضا

اقتصاد|دانشگاه اروميه | روزانه

10سال کانونی / 185 آزمون

تجربی
پرستاری علی

پرستاری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

11سال کانونی / 178 آزمون

تجربی
رشیدنیا علی

رشیدنیا علی

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

9سال کانونی / 171 آزمون

تجربی
ابراهیمی راد امیرحسین

ابراهیمی راد امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

8سال کانونی / 166 آزمون

ریاضی
خانعلی لو مصطفی

خانعلی لو مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

9سال کانونی / 165 آزمون

تجربی
مرادی معصومه

مرادی معصومه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

8سال کانونی / 157 آزمون

تجربی
حسینقلی لو ابراهیم

حسینقلی لو ابراهیم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

9سال کانونی / 156 آزمون

تجربی
کلوانی محمدحسن

کلوانی محمدحسن

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

9سال کانونی / 152 آزمون

تجربی
گل صنم لو مهلا

گل صنم لو مهلا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

8سال کانونی / 148 آزمون

تجربی
اژدری علیرضا

اژدری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

10سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
محرری مهدیه

محرری مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

7سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
ابراهیم خانی محمد

ابراهیم خانی محمد

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

10سال کانونی / 144 آزمون

تجربی
قینرلو محمدرضا

قینرلو محمدرضا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

7سال کانونی / 142 آزمون

ریاضی
اکبری نعلبندی بهنام

اکبری نعلبندی بهنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

6سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
گلوانی کوثر

گلوانی کوثر

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

8سال کانونی / 136 آزمون

زبان
شری زاده زینب

شری زاده زینب

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي | شهريه پرداز

7سال کانونی / 134 آزمون

تجربی
مهسافر امیرمحمد

مهسافر امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
نیامنش محمد امین

نیامنش محمد امین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

7سال کانونی / 130 آزمون

تجربی
تقی لو حمیدرضا

تقی لو حمیدرضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز-نيمسال اول

7سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
نجف نوه سی مائده

نجف نوه سی مائده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

6سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
گلوانی مریم

گلوانی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
یارمند محمد

یارمند محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
رفیع جاه نیکو

رفیع جاه نیکو

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
حسین زاده راضیه

حسین زاده راضیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
گلستانی علی اکبر

گلستانی علی اکبر

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

5سال کانونی / 118 آزمون

ریاضی
رضایی مهدی

رضایی مهدی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

6سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
خرازی قدیم علی

خرازی قدیم علی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 117 آزمون

انسانی
عزیزی سحر

عزیزی سحر

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

8سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
ابراهیمی مرضیه

ابراهیمی مرضیه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

7سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
فیض منش امیرحسین

فیض منش امیرحسین

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

7سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
سرخانی علی

سرخانی علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

7سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
علیزاده فنائلو پارسا

علیزاده فنائلو پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
شیخ کانلوی میلان شاهین

شیخ کانلوی میلان شاهین

مهندسي معدن|دانشگاه تهران | روزانه

7سال کانونی / 111 آزمون

ریاضی
حسنی سیدمبین

حسنی سیدمبین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

6سال کانونی / 111 آزمون

زبان
عباسی مورودی رضا

عباسی مورودی رضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
آخوندزاده وحید

آخوندزاده وحید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
پاشائی مهسا

پاشائی مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
اسمعیل زاده کرتای سیما

اسمعیل زاده کرتای سیما

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
حاجی علی محمدلو زهرا

حاجی علی محمدلو زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

8سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
زمانی تکمه جعفر

زمانی تکمه جعفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
ملک لو محیا

ملک لو محیا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقم | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
سبحان وردی زیبا

سبحان وردی زیبا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
حسنلو مهدی

حسنلو مهدی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
حقیقی زینب

حقیقی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
ولی نژاد مهدی

ولی نژاد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
رضاپور زهرا

رضاپور زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خوي | شهريه پرداز

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
امینیان فاطمه

امینیان فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

6سال کانونی / 99 آزمون

انسانی
حسنی سیدعرفان

حسنی سیدعرفان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

6سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
پورمحمد علی

پورمحمد علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
صمدی مهدیه

صمدی مهدیه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
حاجی رحیم لو صدف

حاجی رحیم لو صدف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
خدابنده برهان

خدابنده برهان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
احمدی یاسین

احمدی یاسین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
قینرلو مریم

قینرلو مریم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
مبارکی کیمیا

مبارکی کیمیا

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

6سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
اعزامی پری ناز

اعزامی پری ناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز

8سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
کهنموئی یاشار

کهنموئی یاشار

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 94 آزمون

ریاضی
کاظمی فاطمه

کاظمی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
مقنی حسین

مقنی حسین

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

6سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
شکوری مهدیه

شکوری مهدیه

مهندسي معماري|دانشگاه بناب | روزانه

6سال کانونی / 91 آزمون

ریاضی
خان بابائی نازنین

خان بابائی نازنین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
ارونقی برهان

ارونقی برهان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز-نيمسال دوم

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
پاشایی حسین

پاشایی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
جلالی ندا

جلالی ندا

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
جهانگیری پوریا

جهانگیری پوریا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
شریفی زهرا

شریفی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
جلیل زاده زهرا

جلیل زاده زهرا

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
فراحی امیرحسین

فراحی امیرحسین

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
مسلم زاده رضا

مسلم زاده رضا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
خلیل زاده امیرحسین

خلیل زاده امیرحسین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
افتخاری بهرام حانیه

افتخاری بهرام حانیه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 82 آزمون

انسانی
بهرامی نازکی شایان

بهرامی نازکی شایان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
نژادرضا نگین

نژادرضا نگین

جغرافيا|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

4سال کانونی / 80 آزمون

انسانی
نظرزاده علیرضا

نظرزاده علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
مهدی اوغلی محله رضا

مهدی اوغلی محله رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
دودکانلوی میلان شاهین

دودکانلوی میلان شاهین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
کاظمی امیرحسین

کاظمی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
صمدزاده مهسا

صمدزاده مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
سلیمانی محمد

سلیمانی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
حسن پور مهدیه

حسن پور مهدیه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
صمدزاده هما

صمدزاده هما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
ناصری پدرام

ناصری پدرام

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
کریمی محمدحسین

کریمی محمدحسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
یکانلو محمد

یکانلو محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

6سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
رحیم پور کیوان

رحیم پور کیوان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
علی نژاد فاطمه

علی نژاد فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

4سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
خواجه وندی امیرحسین

خواجه وندی امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

5سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
زینالی امیررضا

زینالی امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
امتی علی

امتی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
دانش ارشیا

دانش ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
مرتضوی محمدرضا

مرتضوی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
موسوی نیکوسادات

موسوی نیکوسادات

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
گله وانی اصل علی

گله وانی اصل علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
چغندرچی علی

چغندرچی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
زینالی مهران

زینالی مهران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
حلمی یاشار

حلمی یاشار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
کریمی محمدامین

کریمی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
کریمی کوثر

کریمی کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
آقاسی مسعود

آقاسی مسعود

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
افراز فاطمه

افراز فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
عالی امیرحسین

عالی امیرحسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
خاتونی ثمین

خاتونی ثمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
کاویان مهر محمد

کاویان مهر محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
غفاری یگانه

غفاری یگانه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مصطفی پور مهرشاد

مصطفی پور مهرشاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
بهرامی راد فائزه

بهرامی راد فائزه

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
محمودزاده فاطمه

محمودزاده فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

زبان
کریمی امیر

کریمی امیر

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حاجی حسینلو مهران

حاجی حسینلو مهران

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير | روزانه

6سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
کریمی بهستانی معصومه

کریمی بهستانی معصومه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
گلوانی کوثر

گلوانی کوثر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
پرنده زهرا

پرنده زهرا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رضائی آیدین

رضائی آیدین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشبستر | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
رضاپور متین

رضاپور متین

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
قاضی زاده چورسی سپهر

قاضی زاده چورسی سپهر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
افشانی ملیکا

افشانی ملیکا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

زبان
درستی علی

درستی علی

گياه پزشکي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
نصیبی سینا

نصیبی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
صادقی پور فاطمه

صادقی پور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
عروجقلی لو المیرا

عروجقلی لو المیرا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
حسینقلی زاده چورس مهدی

حسینقلی زاده چورس مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
ادهم پور مبین

ادهم پور مبین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | خودگردان دانشگاه آزاد-بصورت خودگردان

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
زینال بگی علی اکبر

زینال بگی علی اکبر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
شادی یاسین

شادی یاسین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قاسمی رعنا

قاسمی رعنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ممی پور یگانه

ممی پور یگانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
زینالی کیهان

زینالی کیهان

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
محمدزاده بازرگان پارسا

محمدزاده بازرگان پارسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رضائی آرش

رضائی آرش

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
شری زاده محمد

شری زاده محمد

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
عزیزی ساعتلو سنا

عزیزی ساعتلو سنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بابائی کریم

بابائی کریم

مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | نوبت دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
حسنی فاطمه

حسنی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
موسوی سیدمحمدحسین

موسوی سیدمحمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
دادستدی مقدم امیرحسین

دادستدی مقدم امیرحسین

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
باقرلو فاطمه

باقرلو فاطمه

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
دودکانلو رویا

دودکانلو رویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
علی لو علی

علی لو علی

اقتصاد|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
باقرلو ساناز

باقرلو ساناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | شهريه پرداز

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
معین زاده پریا

معین زاده پریا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

زبان
محمودی امین

محمودی امین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
قوردوئی میلان رقیه

قوردوئی میلان رقیه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
نریمانی زهرا

نریمانی زهرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
سیدموسوی عرفان

سیدموسوی عرفان

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
تنومند محمد

تنومند محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسینقلی زاده چورسی نسرین

حسینقلی زاده چورسی نسرین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
اللهویردی زاده فاطمه

اللهویردی زاده فاطمه

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | نوبت دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سیدافسری هما

سیدافسری هما

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
حسین زاده اکبر

حسین زاده اکبر

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
طوافی مهدی

طوافی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
حقویردیلو حمید

حقویردیلو حمید

مهندسي عمران|دانشگاه مراغه | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
موسی خانی محمد

موسی خانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خلیلی مبینا

خلیلی مبینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
علیقلی پور محمد

علیقلی پور محمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
درخشانی فاطمه

درخشانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
محمدلو فاطمه

محمدلو فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
زرین بخش آیسان

زرین بخش آیسان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
ولی زاده همزیان علیا معصومه

ولی زاده همزیان علیا معصومه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
به فر حسین

به فر حسین

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
غلام زاده کوثر

غلام زاده کوثر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
ولی پور حنانه

ولی پور حنانه

مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
صادق زاده نسرین

صادق زاده نسرین

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسن نژاد رضا

حسن نژاد رضا

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جوانبخت معصومه

جوانبخت معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
شکارلو سیده مریم

شکارلو سیده مریم

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قدیم خانی عطا

قدیم خانی عطا

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قاسم خانلو نگین

قاسم خانلو نگین

بهداشت وبازرسي گوشت|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ولی زاده علی اکبر

ولی زاده علی اکبر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
بخشعلی پور علی

بخشعلی پور علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
رستمی بهزاد

رستمی بهزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حسینی نازنین

حسینی نازنین

مهندسي معماري|دانشگاه بناب | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
یادگاری علی

یادگاری علی

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زینالی شیوا

زینالی شیوا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رسولی زاده فاطمه زهرا

رسولی زاده فاطمه زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
حسینی میرامین

حسینی میرامین

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
قاسمی سیدابوالفضل

قاسمی سیدابوالفضل

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
رضائی نصر سیما

رضائی نصر سیما

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
روشنی بله سور علی

روشنی بله سور علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
داداش زاده احسان

داداش زاده احسان

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
علیلو کیان

علیلو کیان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
قلی زاده مهران

قلی زاده مهران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
توحیدی مهدیه

توحیدی مهدیه

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حاجی آقازاده فیرورقی فاطمه

حاجی آقازاده فیرورقی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
پاشاپور فاطمه

پاشاپور فاطمه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
گرامی نسرین

گرامی نسرین

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اصغری امید

اصغری امید

مهندسي هوافضا|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
دل خاک حجت

دل خاک حجت

تاريخ|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
یوسفی محلهء علی

یوسفی محلهء علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
سیدنظری فاطمه السادات

سیدنظری فاطمه السادات

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
یوسفی زهرا

یوسفی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
حیاتلو مبینا

حیاتلو مبینا

حسابداري|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
راد زهرا

راد زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
میرزاعلیلو سمیه

میرزاعلیلو سمیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
رحیمی امیرحسین

رحیمی امیرحسین

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي سراب | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
علمدار محدثه

علمدار محدثه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
نمازی یاشار

نمازی یاشار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قاسمی آیسان

قاسمی آیسان

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
علیلو احسان

علیلو احسان

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
مختارزاد لیلا

مختارزاد لیلا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
بامدادمقدم صبا

بامدادمقدم صبا

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ارشدی حسام الدین

ارشدی حسام الدین

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
زمانی مهدی

زمانی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رئیس زاده نمین رضا

رئیس زاده نمین رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عیوضلو سما

عیوضلو سما

مهندسي معماري|دانشگاه بناب | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
گلوانی زهرا

گلوانی زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مولاوردی امیرحسین

مولاوردی امیرحسین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عباس زاده شهانقی امیرحسین

عباس زاده شهانقی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداردبيل | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
اکبرپوراصل احسان

اکبرپوراصل احسان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 29 آزمون

زبان
نقی لو سعیده

نقی لو سعیده

علوم ورزشي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
حاجی علیلو حسین

حاجی علیلو حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ناسوتی ریحانه

ناسوتی ریحانه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي ربع رشيدي -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ضرغام خوئی سما

ضرغام خوئی سما

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سیدی میرسجاد

سیدی میرسجاد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شریفلو حسین

شریفلو حسین

اقتصاد|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
گلیکانلوی میلان مهسا

گلیکانلوی میلان مهسا

جامعه شناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
رحیم زاده فاطمه

رحیم زاده فاطمه

اديان ومذاهب|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
زینالی حمیدرضا

زینالی حمیدرضا

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
خادمی علی

خادمی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مطلب نژاد محمدامین

مطلب نژاد محمدامین

مهندسي عمران|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
علی میرزائی علی

علی میرزائی علی

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
عبدی کوثر

عبدی کوثر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
نجف زاده هادی

نجف زاده هادی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سالک نیا یاسین

سالک نیا یاسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
کریمی امیررضا

کریمی امیررضا

فيزيک مهندسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
احمدیه اصل مهدی

احمدیه اصل مهدی

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بدر فرشید

بدر فرشید

مهندسي عمران|دانشگاه ايلام | نوبت دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
عیوض لو محدثه

عیوض لو محدثه

تاريخ|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خدابنده امیرمحمد

خدابنده امیرمحمد

فلسفه|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
رضازاده اسماء

رضازاده اسماء

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدصدوقي کرمانشاه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جلال زاده امیررضا

جلال زاده امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
صبوری مه تا

صبوری مه تا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کلب خانی مهدی

کلب خانی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
رضائی فاطمه

رضائی فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
مسلم نیا مهشید

مسلم نیا مهشید

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله کمالوندخرم اباد | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بدلانلو امیرمحمد

بدلانلو امیرمحمد

مهندسي معماري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
عظیمی سبا

عظیمی سبا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دانش پژوه یگانه

دانش پژوه یگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مهدی زاده امیرحسین

مهدی زاده امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نعیمی یاشار

نعیمی یاشار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آقایارلو حانیه

آقایارلو حانیه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
غاری مینو

غاری مینو

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
علیلو بابک

علیلو بابک

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
طاهری سپیده

طاهری سپیده

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
جنگی علی

جنگی علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زینالی سولماز

زینالی سولماز

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
راثی فاطمه

راثی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قره محمدلو کوثر

قره محمدلو کوثر

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شکاری سما

شکاری سما

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي نبي اکرم /ص /-تبريز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بایرامی فاطمه

بایرامی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
سیدی سیدسهیل

سیدی سیدسهیل

حقوق|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
احمدی محمدرضا

احمدی محمدرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
سلیمانی زهرا

سلیمانی زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
خلیلی امیرحسین

خلیلی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فانی زهرا

فانی زهرا

علوم ورزشي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
اصغرپورخوئی نیکا

اصغرپورخوئی نیکا

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صدرائی محمد

صدرائی محمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
ذیحق محمد

ذیحق محمد

مهندسي معدن|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
نجف پور مریم

نجف پور مریم

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سجادی فر حجت

سجادی فر حجت

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
زمانی فاطمه

زمانی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شاهد محمدرضا

شاهد محمدرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شیرسوار علی

شیرسوار علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
علیلو فاطمه

علیلو فاطمه

گياه پزشکي|دانشگاه تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حیدرلو فاطمه

حیدرلو فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
افشارپور عاطفه

افشارپور عاطفه

ميکروبيولوژي|موسسه غيرانتفاعي صبا-اروميه | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
موسوی خوئی سیده هلیا

موسوی خوئی سیده هلیا

حقوق|دانشگاه مراغه | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
سلطان زاده هادی

سلطان زاده هادی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
موسوی ندا

موسوی ندا

مديريت بازرگاني|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
عظیم نژاد متین

عظیم نژاد متین

مهندسي برق|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اولادحاجی بابا سمانه

اولادحاجی بابا سمانه

علوم تربيتي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
مهرعلی لو محمد

مهرعلی لو محمد

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آقامیرزالو افشار

آقامیرزالو افشار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | محروم-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
عادلی حجت

عادلی حجت

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
نیک دل امیر

نیک دل امیر

مهندسي برق|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
عبداله زادگان مینا

عبداله زادگان مینا

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بابالو محدثه

بابالو محدثه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خلیلی محمدرضا

خلیلی محمدرضا

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
امامی علی

امامی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاه قلی علی

شاه قلی علی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
حبشی درسا

حبشی درسا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علم وفناوري شمس -تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
قنبرلو زهرا

قنبرلو زهرا

روانشناسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسن زاده محمد

حسن زاده محمد

مهندسي برق|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
چراغی فاطمه

چراغی فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اسوه معاصر-تبريز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شریفی لیلا

شریفی لیلا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امامویردی صابر

امامویردی صابر

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
کاویانی نیا مریم

کاویانی نیا مریم

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شهابی مینا

شهابی مینا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي خوي | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
رضائی عذرا

رضائی عذرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معاصر فاطمه

معاصر فاطمه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
گل صنم لو پریسا

گل صنم لو پریسا

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حاجی آقارضالو لیلا

حاجی آقارضالو لیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عظیمی یاشار

عظیمی یاشار

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
مرادی مینو

مرادی مینو

گياه پزشکي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
هاشمی نسب سیدرضا

هاشمی نسب سیدرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان -ازاد-بومي آذربايجان غربي

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/1/2023 12:13:22 PM
Menu