بوئين مياندشت

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر بوئين مياندشت

رفیعی معصومه

رفیعی معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
احمدی زهرا

احمدی زهرا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ماندنی فاطمه

ماندنی فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
6/3/2023 12:21:57 AM
Menu