آران و بيدگل

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر آران و بيدگل

شفیعی پور نیلوفر

شفیعی پور نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

5سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
جعفری نصرآبادی فاطمه

جعفری نصرآبادی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

5سال کانونی / 95 آزمون

انسانی
معبدی آرانی مهدی

معبدی آرانی مهدی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

4سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
احسن زاده آرانی علی اصغر

احسن زاده آرانی علی اصغر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
شجاعی فاطمه سادات

شجاعی فاطمه سادات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | نوبت دوم

6سال کانونی / 88 آزمون

ریاضی
علی عبدلی بیدگلی محمد

علی عبدلی بیدگلی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
یزدانی آرانی زهرا

یزدانی آرانی زهرا

جامعه شناسي|دانشگاه کاشان | نوبت دوم

3سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
مقدسی نیا زینب

مقدسی نیا زینب

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
الشریفی یزدلی فاطمه

الشریفی یزدلی فاطمه

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
ابراهیمی آرانی محدثه

ابراهیمی آرانی محدثه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
غلامرضازاده آرانی حسن

غلامرضازاده آرانی حسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نوحیان بیدگلی سینا

نوحیان بیدگلی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مشرقیان ارانی علی

مشرقیان ارانی علی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
انصاری تبار امیرحسین

انصاری تبار امیرحسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صالحی بیدگلی محدثه

صالحی بیدگلی محدثه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عسگری آرانی مطهره

عسگری آرانی مطهره

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ذبیحی بیدگلی محمد باقر

ذبیحی بیدگلی محمد باقر

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
ارشدی بیدگلی فاطمه

ارشدی بیدگلی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ارشادیان ریحانه

ارشادیان ریحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
قندی آرانی ابوالفضل

قندی آرانی ابوالفضل

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
نوروزی حسین

نوروزی حسین

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جمالی زهرا

جمالی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
میر افتاب سید علی

میر افتاب سید علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قندی فاطمه

قندی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
نوری فاطمه

نوری فاطمه

مطالعات خانواده|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
6/8/2023 4:00:16 PM
Menu