داران

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر داران

فرجی معصومه

فرجی معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
ناظمی مصطفی

ناظمی مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | محروم-بومي استان اصفهان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
خانی امیرحسین

خانی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان اصفهان

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مرشدی پور فائزه

مرشدی پور فائزه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
ابراهیمی محمدمهدی

ابراهیمی محمدمهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رحیمیان دارانی سمانه

رحیمیان دارانی سمانه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
6/1/2023 6:45:04 PM
Menu