باغملك

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر باغملك

شیخ منگشتی سحر

شیخ منگشتی سحر

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
زمانی دانیال

زمانی دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
علی بخشی عرفان

علی بخشی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سعادت زاده بتول

سعادت زاده بتول

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
رضائی منش راضیه

رضائی منش راضیه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
آقنوت زینب

آقنوت زینب

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ایزدپناه نرگس

ایزدپناه نرگس

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
آذربار یاسر

آذربار یاسر

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
سروستانی ذبیح الله

سروستانی ذبیح الله

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ایزدپناه فریده

ایزدپناه فریده

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
6/1/2023 2:30:51 AM
Menu