ايذه

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر ايذه

خواجوی سینا

خواجوی سینا

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

7سال کانونی / 128 آزمون

تجربی
بارونیان محمد مهدی

بارونیان محمد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
نوذری اصل رضا

نوذری اصل رضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

7سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
مرادی مهر فاطمه

مرادی مهر فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

5سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
فتحی پور نازنین

فتحی پور نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

6سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
مرادی اشکفتی مصدق

مرادی اشکفتی مصدق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
شاهینی مقدم محمد

شاهینی مقدم محمد

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
یاراحمدیان زهرا

یاراحمدیان زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

7سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
سعیدی مهرنوش

سعیدی مهرنوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حاجتی بردمیلی سجاد

حاجتی بردمیلی سجاد

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | محروم-بومي خوزستان

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بهادری بیژن

بهادری بیژن

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
باقری سعید

باقری سعید

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
اخلاقی ابوالفضل

اخلاقی ابوالفضل

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
موسوی فرهاد

موسوی فرهاد

علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
نوشادی محمد

نوشادی محمد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
داودی سینا

داودی سینا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
اسماعیلوندی رضا

اسماعیلوندی رضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عالیپور محمد

عالیپور محمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
اسماعیل پور یاسین

اسماعیل پور یاسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مردانی رضا

مردانی رضا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
سروی سرمیدانی محمد

سروی سرمیدانی محمد

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
اسماعیلی رضا

اسماعیلی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسدی ده میراحمدی جمشید

اسدی ده میراحمدی جمشید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
براتی آرمین

براتی آرمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
سعیدی فر محمد

سعیدی فر محمد

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عسکری نیا حسین

عسکری نیا حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
باقری پلمی مریم

باقری پلمی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قاسمی نیا مهدی

قاسمی نیا مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مولایی پردیس

مولایی پردیس

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
محمودی امین حسین

محمودی امین حسین

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
طاهری ساسان

طاهری ساسان

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
پیمان فرهنگ رضا

پیمان فرهنگ رضا

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صالحی لنده یاسین

صالحی لنده یاسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
باقری دانا مسعود

باقری دانا مسعود

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمدی نیلوفر

محمدی نیلوفر

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
محمدی نژاد ناهید

محمدی نژاد ناهید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دیبازر جیران

دیبازر جیران

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
زنگنه مهزیار

زنگنه مهزیار

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طهماسبی سرقلی سهراب

طهماسبی سرقلی سهراب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
موسوی سیدمحمد رضا

موسوی سیدمحمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | شهريه پرداز

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کاوسی رضا

کاوسی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
یزدانی اصل علی

یزدانی اصل علی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
محمودی رضوان

محمودی رضوان

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زندی دره غریبی عاطفه

زندی دره غریبی عاطفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/9/2023 5:50:01 PM
Menu