اميديه

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر اميديه

شریفی سرشت فرانک

شریفی سرشت فرانک

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
شریفی حدیث

شریفی حدیث

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

7سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
فارسی مدان محمدامین

فارسی مدان محمدامین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

7سال کانونی / 80 آزمون

ریاضی
قبادی آیدا

قبادی آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
طاهری نیا علی

طاهری نیا علی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

6سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
پارسافرد محمدامین

پارسافرد محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رئیسی حسین

رئیسی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فرازمند علی

فرازمند علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
افتخارزاده غزل

افتخارزاده غزل

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
فرهادی دارعلائی محمد امین

فرهادی دارعلائی محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
نصرت پور نگار

نصرت پور نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صادقی حوریه

صادقی حوریه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
قشقایی ابوالفضل

قشقایی ابوالفضل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
غبیشاوی محمد

غبیشاوی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
شریفی دانیال

شریفی دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
دیلمی پور زهرا

دیلمی پور زهرا

اقتصاد|دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
سلیمانی اصل فریماه

سلیمانی اصل فریماه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قنواتی مرضیه

قنواتی مرضیه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 34 آزمون

زبان
آقاجری محمد

آقاجری محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

زبان
ظهیری معین

ظهیری معین

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
محمودی آرزو

محمودی آرزو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
شعبانی مرتضی

شعبانی مرتضی

فيزيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حیدری نرگس

حیدری نرگس

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
جواهری سارا

جواهری سارا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صفائی علیرضا

صفائی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دریسی نسرین

دریسی نسرین

تاريخ|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ابراهیمی علی

ابراهیمی علی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ولوی پور سارا

ولوی پور سارا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
چامی علی

چامی علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شریفات زهرا

شریفات زهرا

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زیدانی نژاد مجتبی

زیدانی نژاد مجتبی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
حیدری زهرا

حیدری زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
کاظمی حسین

کاظمی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

3سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فرهادی فاطمه

فرهادی فاطمه

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قاسمی مریم

قاسمی مریم

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
آلبوسویلم محمد

آلبوسویلم محمد

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
شریفی سجاد

شریفی سجاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
رفیعی کوثر

رفیعی کوثر

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
زیدونی حسین

زیدونی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
6/1/2023 7:23:41 PM
Menu