انديمشك

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر انديمشك

بهزادی نژاد ریحانه

بهزادی نژاد ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

5سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
کمالی امیدی فاطمه

کمالی امیدی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
اغی نژاد شایان

اغی نژاد شایان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
ضرابی رضا

ضرابی رضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
بسحاق نیما

بسحاق نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | محروم-بومي خوزستان

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عماد ابادی نرگس

عماد ابادی نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
فتح الهی شقایق

فتح الهی شقایق

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
میرزاوند احمد

میرزاوند احمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
سلطانی کاظمی امیرحسین

سلطانی کاظمی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | خودگردان دانشگاه آزاد-بصورت خودگردان

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
جودکی راد احسان

جودکی راد احسان

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
موگویی ابوالفضل

موگویی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | محروم-بومي خوزستان

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
محمدپور علی اضغر

محمدپور علی اضغر

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عبدالوند مهسا

عبدالوند مهسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
صمدی فر اتوسا

صمدی فر اتوسا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

زبان
اقاسی امیر محمد

اقاسی امیر محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
اریا مقدم شیما

اریا مقدم شیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بگری رضا

بگری رضا

مهندسي برق|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
شیخی کیمیا

شیخی کیمیا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
جعفری سحر

جعفری سحر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فلاح زهرا

فلاح زهرا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي شوشتر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اسماعیلی اوا

اسماعیلی اوا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
آژند محمد امین

آژند محمد امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
یعقوبوند مرتضی

یعقوبوند مرتضی

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
میرزاوند کیمیا

میرزاوند کیمیا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
بخشی فعله اسماء

بخشی فعله اسماء

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مختاری مهر سینا

مختاری مهر سینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
مهدی مقدم امیر حسین

مهدی مقدم امیر حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
نوری نژاد علی

نوری نژاد علی

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
مهرپویا فاطمه

مهرپویا فاطمه

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بخشی فعله حسن

بخشی فعله حسن

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زیدعلی یاسین

زیدعلی یاسین

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان -ازاد-بومي خوزستان

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
ماکیانی فاطمه

ماکیانی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خان پور صبا

خان پور صبا

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
آذری پریا

آذری پریا

مهندسي معدن|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حسن پور بهار

حسن پور بهار

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
میزبان سارا

میزبان سارا

اقتصاد|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ذرافشان هانیه

ذرافشان هانیه

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | محروم-بومي خوزستان

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
حسین دناک مهدیه

حسین دناک مهدیه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
مرشدی رضا

مرشدی رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حاجیوند مهسا

حاجیوند مهسا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قلاوند فاطمه

قلاوند فاطمه

حقوق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
قلعه بندی مهتاب

قلعه بندی مهتاب

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
بیرانوند نسترن

بیرانوند نسترن

مشاوره|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
صیحه ای نرگس

صیحه ای نرگس

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
رویشد دانیال

رویشد دانیال

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي جندي شاپور-دزفول | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
رحیمی راد محمد

رحیمی راد محمد

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/3/2023 5:56:20 AM
Menu