سده اقليد

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر سده اقليد

حسن آباد کرمی راد محسن

حسن آباد کرمی راد محسن

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سده صفی خانی فرزانه

سده صفی خانی فرزانه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
کرمیان مرتضی

کرمیان مرتضی

مهندسي مکانيک|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
6/10/2023 5:29:06 AM
Menu