بالاده كازرون

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر بالاده كازرون

زمانی محمد

زمانی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
ابراهیمی نسب مجتبی

ابراهیمی نسب مجتبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | محروم-بومي فارس

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
6/3/2023 5:56:59 PM
Menu