نورآباد ممسني

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر نورآباد ممسني

قائدی کورش

قائدی کورش

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 152 آزمون

تجربی
طاهری فهلیانی پارسا

طاهری فهلیانی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

7سال کانونی / 140 آزمون

تجربی
احمدی هلن

احمدی هلن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

7سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
رحمانی فرشته

رحمانی فرشته

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

7سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
کیانی مهتاب

کیانی مهتاب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

6سال کانونی / 119 آزمون

تجربی
سلیمانی محمد مهدی

سلیمانی محمد مهدی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

6سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
محمدی رامین

محمدی رامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
شفیعی شیرین

شفیعی شیرین

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
شفیعی محمد جواد

شفیعی محمد جواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

7سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
شوری فاطمه

شوری فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
عسکری مریم

عسکری مریم

مديريت بازرگاني|دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 98 آزمون

انسانی
پارسا نگین

پارسا نگین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
مرادی سپهر

مرادی سپهر

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدخوراسگان | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
برامکی آرتمیس

برامکی آرتمیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
پناهی حمیدرضا

پناهی حمیدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

8سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
نجاتی سحر

نجاتی سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | شهريه پرداز

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
داودی میلاد

داودی میلاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
کریمی احمد رضا

کریمی احمد رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

6سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
عباسی آیدا

عباسی آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
هاشمی علی

هاشمی علی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
قایدی علیرضا

قایدی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
رضایی آرین

رضایی آرین

علوم کامپيوتر|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

7سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
بویر احمدی اسماعیل

بویر احمدی اسماعیل

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
عباسی آرتین

عباسی آرتین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
گودرزی علیرضا

گودرزی علیرضا

زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
سلیمانی حمیدرضا

سلیمانی حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
حسینی سیده نازنین

حسینی سیده نازنین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
سلطانی سارینا

سلطانی سارینا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
نگین تاجی فردین

نگین تاجی فردین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
چوبینه آذین

چوبینه آذین

حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
لشکری نژاد پارسا

لشکری نژاد پارسا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

6سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
امیری رضا

امیری رضا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
شریفی محمد

شریفی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
محمودی علی

محمودی علی

مهندسي برق|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
عزیزی امین

عزیزی امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
گودرزی کورش

گودرزی کورش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
موسوی نژاد سیده نارسیس

موسوی نژاد سیده نارسیس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
شیرمردی سیداحمدرضا

شیرمردی سیداحمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
احمدی علی

احمدی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
احمدی محمد

احمدی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
احمدی نیما

احمدی نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
گودرزی مهدی

گودرزی مهدی

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
غلامی بهمن

غلامی بهمن

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فرهادی محمد

فرهادی محمد

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
قربانی بهینا

قربانی بهینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حسینی رضا

حسینی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
کشاورزی فاطمه

کشاورزی فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
رنجبر علی

رنجبر علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مرادی بیتا

مرادی بیتا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
دارابی زهرا

دارابی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

3سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
حسینی ماهان

حسینی ماهان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
خورشیدیان نازنین

خورشیدیان نازنین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
زارع خفری کیانوش

زارع خفری کیانوش

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | شهريه پرداز

7سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
مولایی شقایق

مولایی شقایق

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
حیدری میثم

حیدری میثم

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
ضرغامی علی

ضرغامی علی

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
علمداری پویا

علمداری پویا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

4سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
زارعی عباس

زارعی عباس

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
روانگرد ریحانه

روانگرد ریحانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

5سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رحمانی پرنیان

رحمانی پرنیان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
مینائی پارسا

مینائی پارسا

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
قهرمانی شقایق

قهرمانی شقایق

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رضائی سیروس

رضائی سیروس

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
امیری علیرضا

امیری علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قادری نژاد علی

قادری نژاد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
یوسفی احمدرضا

یوسفی احمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رزمجوئی آناهید

رزمجوئی آناهید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
داودی ابوالفضل

داودی ابوالفضل

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
امیری سینا

امیری سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
براتی علی

براتی علی

اقتصاد|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
عربی فاطمه

عربی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
دشتیان مهدی

دشتیان مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
گودرزی علیرضا

گودرزی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
میرفردی احمدرضا

میرفردی احمدرضا

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
قاسمی سینا

قاسمی سینا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

4سال کانونی / 42 آزمون

زبان
باقری صدیقه

باقری صدیقه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
صادقی مجید

صادقی مجید

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
سلطانی فریما

سلطانی فریما

حقوق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
زارع خفری مریم

زارع خفری مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
حسنی مهدی

حسنی مهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خواجه ء مصطفی

خواجه ء مصطفی

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عدالت فرد رضا

عدالت فرد رضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
محمدی سعید

محمدی سعید

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
احمدی کیانا

احمدی کیانا

شيمي محض|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
زارعی امیرحسین

زارعی امیرحسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رضایی پوریا

رضایی پوریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
انصاری علی

انصاری علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

4سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارع خفری هانیه

زارع خفری هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
رضا زاده عادل

رضا زاده عادل

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نگهداری پوریا

نگهداری پوریا

مهندسي برق|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
وندا محمدعلی

وندا محمدعلی

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زندی منش یاسین

زندی منش یاسین

فيزيک|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
گودرزی سروش

گودرزی سروش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
نگین تاجی بیتا

نگین تاجی بیتا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جمشیدی فروزانی علی

جمشیدی فروزانی علی

مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
پناهی آزاد زینب

پناهی آزاد زینب

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
کاظمی ناصر

کاظمی ناصر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
غلامی حسین

غلامی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
زندی منش فاطمه

زندی منش فاطمه

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
کشاورزی مریم

کشاورزی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نصیری کامبیز

نصیری کامبیز

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
خلفی دنیا

خلفی دنیا

حقوق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
خسروی امیرمحمد

خسروی امیرمحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
لشکری علیرضا

لشکری علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
چوبینه ماهان

چوبینه ماهان

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مینائی صدیقه

مینائی صدیقه

تاريخ|دانشگاه جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
طباطبائی سیده فاطمه

طباطبائی سیده فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
هاشمی نسب داریوش

هاشمی نسب داریوش

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
گودرزی امید

گودرزی امید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حیدری رضا

حیدری رضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زارع خفری نازنین

زارع خفری نازنین

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قیصری علی

قیصری علی

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
غلامی گردآفرین

غلامی گردآفرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زندی فاطمه

زندی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جوکار پدرام

جوکار پدرام

مهندسي نفت|مرکزاموزش عالي لامرد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حسینی سید علیرضا

حسینی سید علیرضا

مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سلیمانی نسرین

سلیمانی نسرین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
موسوی سیدنوید

موسوی سیدنوید

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قاسمی مینا

قاسمی مینا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
موحدی زاده فرشته

موحدی زاده فرشته

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
به مردی نازنین

به مردی نازنین

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي اپادانا-شيراز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نصیری محمدرضا

نصیری محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ناصری الهام

ناصری الهام

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
دهقان نسرین

دهقان نسرین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
اکبری ویدا

اکبری ویدا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
گودرزی علیرضا

گودرزی علیرضا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قاسمی علیرضا

قاسمی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
منصوریان آرمان

منصوریان آرمان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه ياسوج | نوبت دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
فرهادی پریسا

فرهادی پریسا

علوم سياسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
جعفریان امین

جعفریان امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدی علی

احمدی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زارع خفری نیلوفر

زارع خفری نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شایانی پور زهره

شایانی پور زهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
غلامی علی

غلامی علی

علوم کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
رضائی حمیدرضا

رضائی حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
خادمی امید

خادمی امید

اقتصاد|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
قاسمی عباس

قاسمی عباس

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
احمدی فاطمه

احمدی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمودی سارینا

محمودی سارینا

ارتباطتصويري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
زارعی مهدی

زارعی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شفیعی مهدی

شفیعی مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
محمدی سحر

محمدی سحر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
شجاعی نیان سحر

شجاعی نیان سحر

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
شایانی سروش

شایانی سروش

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
غلامی محبوبه

غلامی محبوبه

اقتصاد|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کوه پیما رضا

کوه پیما رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
غلامی امید

غلامی امید

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
احمدی حافظ

احمدی حافظ

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
عزیزی طیبه

عزیزی طیبه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقشم | خودگردان دانشگاه آزاد

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
نیکنام علیرضا

نیکنام علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
سالاری کیوان

سالاری کیوان

مهندسي معماري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک شيراز-شهيدباهنر | نوبت دوم

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
گودرزی شیوا

گودرزی شیوا

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
بویراحمدی عاطفه

بویراحمدی عاطفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خلیلی احمدرضا

خلیلی احمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مختاری ابوالفضل

مختاری ابوالفضل

مهندسي صنايع|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
احمدی بخش سیده هما

احمدی بخش سیده هما

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
امیری آروین

امیری آروین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
فروغ زاده حسین

فروغ زاده حسین

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي فيروزاباد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
منفرد علی

منفرد علی

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
امیری لادن

امیری لادن

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
زارعی علی

زارعی علی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فرامرزی روزبه

فرامرزی روزبه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
جمشیدی علیرضا

جمشیدی علیرضا

مهندسي عمران|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
امیری ساحل

امیری ساحل

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
امیری فاطمه

امیری فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
زمانی سارا

زمانی سارا

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
عباسی شقایق

عباسی شقایق

علوم قران وحديث|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
انصاری فاطمه

انصاری فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خاتم الانبيا/ص /-بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/1/2023 12:24:18 AM
Menu