كوار

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر كوار

خاتمی نام احمد رضا

خاتمی نام احمد رضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
رفیعی سمیرا

رفیعی سمیرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رادمنش سجاد

رادمنش سجاد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
تقی پور فاطمه

تقی پور فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
خوشخو محمد رضا

خوشخو محمد رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
بهادر سجاد

بهادر سجاد

مهندسي برق|مرکزاموزش عالي فيروزاباد | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
فانی مریم

فانی مریم

مديريت بيمه|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
جاوید مظفری زهرا

جاوید مظفری زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جابری مصطفی

جابری مصطفی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نعمت دوست مریم

نعمت دوست مریم

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
کریمی آباده حسین

کریمی آباده حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
6/3/2023 1:22:04 AM
Menu