فسا

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر فسا

حیدری مهرشاد

حیدری مهرشاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | شهريه پرداز

9سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
عبداللهی نرجس

عبداللهی نرجس

شيمي محض|دانشگاه صنعتي اصفهان | نوبت دوم

5سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
صادقی مزیدی دانیال

صادقی مزیدی دانیال

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
زارع فاطمه

زارع فاطمه

زيست فناوري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
علیشاهی امیر حسین

علیشاهی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
نوروزی احسان

نوروزی احسان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
زحمت کشان لیلا

زحمت کشان لیلا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صفری مریم

صفری مریم

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صالحی زاده محمدحسن

صالحی زاده محمدحسن

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
دهقان خلیلی زهرا

دهقان خلیلی زهرا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

7سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
احمدزاده علیرضا

احمدزاده علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
شامل حمیدرضا

شامل حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قلعه فاطمه

قلعه فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
شیخی زهرا

شیخی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عزیزی زهرا

عزیزی زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رضوانی سروش

رضوانی سروش

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مظلومیان ناهید

مظلومیان ناهید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
رحمانیان نازنین

رحمانیان نازنین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
محمدزاده علی

محمدزاده علی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
آتشین محمدجواد

آتشین محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
رحیمی مهران

رحیمی مهران

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
سلیمی کوچی فاطمه

سلیمی کوچی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دهقانی محمدحسن

دهقانی محمدحسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کریمی زاده مائده

کریمی زاده مائده

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سجادی سید محمد

سجادی سید محمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شریعتی شیری فاطمه

شریعتی شیری فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
خدیو نگین

خدیو نگین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
نیکومنش ریحانه

نیکومنش ریحانه

شيمي کاربردي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اسکندری سبحان

اسکندری سبحان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
زاهدمنش مصطفی

زاهدمنش مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
جلو داری مهدی

جلو داری مهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
فرشادفر فاطمه

فرشادفر فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
کریم زاده باقر آبادی آیدا

کریم زاده باقر آبادی آیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مناجاتی معین

مناجاتی معین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
سهراب پور مهتاب

سهراب پور مهتاب

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
قنبری مزیدی علی

قنبری مزیدی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
امراله پور محمد

امراله پور محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بابایی زینب

بابایی زینب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
مدنی فر زهرا

مدنی فر زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
عسکری مریم

عسکری مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

4سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اله بخشی حامد

اله بخشی حامد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
محمدی صفری کوچی حسین

محمدی صفری کوچی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | شهريه پرداز

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جعفری زهرا

جعفری زهرا

فيزيک|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
رضائی جلیانی زهرا

رضائی جلیانی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
تهمتن فاطمه سیما

تهمتن فاطمه سیما

زبان چيني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

زبان
علی پوریان محمد

علی پوریان محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | شهريه پرداز

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نخعی مریم

نخعی مریم

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
قهرمانی صادق

قهرمانی صادق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
شریف نژاد فاطمه

شریف نژاد فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کشاورزیان مژده

کشاورزیان مژده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
داوری فرد زهرا

داوری فرد زهرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
شرفی احمدرضا

شرفی احمدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
بیگ زاده فاطمه

بیگ زاده فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
پیشانی دار زهرا

پیشانی دار زهرا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
طهرانی احسان

طهرانی احسان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

2سال کانونی / 27 آزمون

زبان
اسمعیلی مزیدی زهرا

اسمعیلی مزیدی زهرا

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
الهی فاطمه

الهی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سرافراز حسین

سرافراز حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | محروم-بومي فارس

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ترابی مهسا

ترابی مهسا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي سيرجان | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
تقوایی ریحانه

تقوایی ریحانه

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
میرزاده زهرا

میرزاده زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آریایی علی

آریایی علی

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
جمالی مریم

جمالی مریم

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محمدشفیعی احد

محمدشفیعی احد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
صداقت نیا حسین

صداقت نیا حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نصری نوبندگانی فاطمه

نصری نوبندگانی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسینی مزیدی محمدرضا

حسینی مزیدی محمدرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بیگ اینالوئی حسین

بیگ اینالوئی حسین

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
نکوئیان روح اله

نکوئیان روح اله

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سعیدی نسب فاطمه

سعیدی نسب فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
ترابی نیلوفرسادات

ترابی نیلوفرسادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صالحی مریم

صالحی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سعادتمند معصومه

سعادتمند معصومه

جامعه شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اکبرپور طاهره

اکبرپور طاهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
فریدون پور زینب

فریدون پور زینب

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عادل زاده فاطمه

عادل زاده فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خانیان نوبندگانی فاطمه

خانیان نوبندگانی فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
صبور مریم

صبور مریم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بذرافشان محمد

بذرافشان محمد

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بیگ پور فاطمه

بیگ پور فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

زبان
رحیمی حسن

رحیمی حسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | شهريه پرداز

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سرداری شیری ارزو

سرداری شیری ارزو

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فیضی دولت ابادی معصومه

فیضی دولت ابادی معصومه

مهندسي شيمي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
قاسم زاده هاجر

قاسم زاده هاجر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
بومعرف منا

بومعرف منا

گردشگري|مجتمع اموزش عالي بم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
غزنوی مریم

غزنوی مریم

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي فاطميه -شيراز/ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
جاویدی آلسعدی زهرا

جاویدی آلسعدی زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
کاوه مریم

کاوه مریم

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رعیت پیشه سیامک

رعیت پیشه سیامک

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حسینی سیده فاطمه

حسینی سیده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
میرزایی زهرا

میرزایی زهرا

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
اکبری زهرا

اکبری زهرا

ارتباطتصويري|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

هنر
نصری علی

نصری علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
مردانی امیر حاجلو حسین

مردانی امیر حاجلو حسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
نیکو علیرضا

نیکو علیرضا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
صادقی الهام سادات

صادقی الهام سادات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
سعادت کوشکقاضی سیده زهرا

سعادت کوشکقاضی سیده زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گزین امیر حسین

گزین امیر حسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
نامدار مریم

نامدار مریم

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
طبری فاطمه

طبری فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي لارستان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
شکوهی زینب

شکوهی زینب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
آرامش ابوالفضل

آرامش ابوالفضل

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي گراش | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
احمدزاده زاهدانی مائده

احمدزاده زاهدانی مائده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
جعفری زاده کوثر

جعفری زاده کوثر

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خسروانی شیری زکیه

خسروانی شیری زکیه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
فیروزی امیر حسین

فیروزی امیر حسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
عباسی ششده زهرا

عباسی ششده زهرا

علوم سياسي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
شکوهی مهدی

شکوهی مهدی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 9 آزمون

زبان
شیروانی شیری علی

شیروانی شیری علی

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي فارس

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
صدیقی شیری علی

صدیقی شیری علی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
اسکندری امیرحسین

اسکندری امیرحسین

مهندسي مکانيک بيوسيستم /کشاورزي /|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
جوهری مریم

جوهری مریم

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عظیم پور سارا

عظیم پور سارا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
عرب زاده فاطمه

عرب زاده فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
مومنیان فرهاد

مومنیان فرهاد

مهندسي نفت|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
حیدری امیر حسین

حیدری امیر حسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه فسا | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
جعفری علی

جعفری علی

صنايع دستي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

هنر
کدیور مریم

کدیور مریم

رياضيات وکاربردها|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
یدالهی علیرضا

یدالهی علیرضا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|مرکزاموزش عالي استهبان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
6/10/2023 7:49:13 AM
Menu