هشتگرد

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر هشتگرد

شاهی آیدا

شاهی آیدا

حقوق|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 91 آزمون

انسانی
مهدی خانلو معصومه

مهدی خانلو معصومه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

4سال کانونی / 87 آزمون

ریاضی
خیری پور علی

خیری پور علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
فلاح نژاد مهدیه

فلاح نژاد مهدیه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
سامانی پور زهرا

سامانی پور زهرا

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
آزادفلاح نگین

آزادفلاح نگین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
اسدی حدیثه

اسدی حدیثه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
فلاح نژاد حسین

فلاح نژاد حسین

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
معدندار زهرا

معدندار زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
پالیزپیشه مهدی

پالیزپیشه مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

4سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
امانی سپهر

امانی سپهر

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
وطن دوست زهرا

وطن دوست زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
تدین مرتضی

تدین مرتضی

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
ارمندئی سینا

ارمندئی سینا

مديريت صنعتي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
انوشه مطلق مریم

انوشه مطلق مریم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
انعامی نیلوفر

انعامی نیلوفر

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
قلی زاده مصطفی

قلی زاده مصطفی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
چراغی رضا

چراغی رضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

6سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ویسمرادی نسائ

ویسمرادی نسائ

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
ارمندئی کیمیا

ارمندئی کیمیا

مشاوره|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
معدنی پور رقیه

معدنی پور رقیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
میرقادری سیده فاطمه

میرقادری سیده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
خامدی زهرا

خامدی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
فلاحتداری محمد

فلاحتداری محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
جودی سهیل

جودی سهیل

مديريت بازرگاني|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
جنگی قره شیران فاطمه

جنگی قره شیران فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
شیخی نگین

شیخی نگین

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
قانعی سعید

قانعی سعید

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
صنمی سجاد

صنمی سجاد

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
کشتکار علیرضا

کشتکار علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
میروند نوید

میروند نوید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نورایی انور سیده الهه

نورایی انور سیده الهه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
حیدری زهرا

حیدری زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
رشوند معصومه

رشوند معصومه

عکاسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

هنر
فلاح پیش علی

فلاح پیش علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
افشاری راد زهرا

افشاری راد زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

3سال کانونی / 43 آزمون

ریاضی
قلی زاده یگانه

قلی زاده یگانه

عکاسي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

هنر
کوه کشت فاطمه

کوه کشت فاطمه

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
طربی محمد امین

طربی محمد امین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فلاحت پیشه نیلوفر

فلاحت پیشه نیلوفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قلی پور هنیزی فاطمه

قلی پور هنیزی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
دهقانی فاطمه

دهقانی فاطمه

مهندسي عمران|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
صالحی علیرضا

صالحی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دهقان محمدابادی فاطمه

دهقان محمدابادی فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
اسدی نیا شقایق

اسدی نیا شقایق

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

زبان
حق نژاد خشایار

حق نژاد خشایار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
ترکمن امیر محمد

ترکمن امیر محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهقان نژاد فاطمه

دهقان نژاد فاطمه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
سلیمیان مهسا

سلیمیان مهسا

مهندسي صنايع|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | نوبت دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
جعفری مرام امیرحسین

جعفری مرام امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

4سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
سامانی پور معصومه

سامانی پور معصومه

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

3سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
افشاری نرگس

افشاری نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
جمالی محمدرضا

جمالی محمدرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شکوری مقدم مریم

شکوری مقدم مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بشارتی عرفان

بشارتی عرفان

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
ناصرزارع مبینا

ناصرزارع مبینا

زيست فناوري|دانشگاه غيرانتفاعي دانش البرز-ابيک | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کریم زاده حانیه

کریم زاده حانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
زمانی فائزه

زمانی فائزه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
اسحاقی حسین

اسحاقی حسین

امار|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
سوداگری ابوالفضل

سوداگری ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
آسیایی محمد حسام

آسیایی محمد حسام

مديريت صنعتي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
حق نژاد بنیامین

حق نژاد بنیامین

حسابداري|دانشگاه زنجان | نوبت دوم

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
ساسانی نژاد سینا

ساسانی نژاد سینا

فيزيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
صیادی فاطمه

صیادی فاطمه

حسابداري|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
فلاح مهدی

فلاح مهدی

ارتباطتصويري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

هنر
بابایی فاطمه

بابایی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جلالی مهدی

جلالی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
کرمی امیرحسین

کرمی امیرحسین

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
کیان محمدمهدی

کیان محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ارمندئی راحله

ارمندئی راحله

تاريخ|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
مهین دهقان لیلی

مهین دهقان لیلی

مهندسي کامپيوتر|موسسه غيرانتفاعي ابرار-تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
جوادی امیررضا

جوادی امیررضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
عظیمی سید ایرج

عظیمی سید ایرج

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ارمندئی علی

ارمندئی علی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

3سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
خاکی مریم

خاکی مریم

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
ادیبی صدیقه

ادیبی صدیقه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
انوشه ئی امیرحسین

انوشه ئی امیرحسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
کیان بخت محمد

کیان بخت محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نعلبندان فائزه

نعلبندان فائزه

روانشناسي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قلی زاده میدانی زهرا

قلی زاده میدانی زهرا

حسابداري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
عبدلی زیارانی مهدی

عبدلی زیارانی مهدی

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
افشار سیده سارا

افشار سیده سارا

مديريت مالي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فرجی پور پریسا

فرجی پور پریسا

مديريت مالي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
افشاری محمد

افشاری محمد

علوم ورزشي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
یزدانی فاطمه

یزدانی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خلج زاده امیررضا

خلج زاده امیررضا

مهندسي صنايع|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
تک دهقان زهرا

تک دهقان زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
فلاحت پیشه علی

فلاحت پیشه علی

تاريخ وتمدن ملل اسلامي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
گرامی نژاد سید محمد

گرامی نژاد سید محمد

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي ارشاد-دماوند | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
حضرت پورآهنگر فرهاد

حضرت پورآهنگر فرهاد

مهندسي عمران|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عبداللهی اوانکی معصومه

عبداللهی اوانکی معصومه

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدیان مبین

محمدیان مبین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
گلدار حنانه

گلدار حنانه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | نوبت دوم

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
توکلی ثانی سید نریمان

توکلی ثانی سید نریمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
فیروزی زهرا

فیروزی زهرا

حسابداري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
فیروزی فاطمه

فیروزی فاطمه

حسابداري|دانشگاه سمنان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نادری سارا

نادری سارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحمانی فرد فاطمه

رحمانی فرد فاطمه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رحیمی بیاتی علیرضا

رحیمی بیاتی علیرضا

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي همدان | نوبت دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
آقااحمدی علیرضا

آقااحمدی علیرضا

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زارع امیر

زارع امیر

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
مفاخری کامران

مفاخری کامران

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدی پاکدهی نیما

محمدی پاکدهی نیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان -ازاد-بومي استان قزوين

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
جمشیدپور حدیث

جمشیدپور حدیث

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سامانی پور حسین

سامانی پور حسین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خانی مرضیه

خانی مرضیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
گلدار محمدرضا

گلدار محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خسرونژاد آرمان

خسرونژاد آرمان

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
تک فلاح محدثه

تک فلاح محدثه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

زبان
کمرروستا امیرحسین

کمرروستا امیرحسین

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
سفلایی علی

سفلایی علی

مهندسي پليمر|مرکزاموزش عالي فني ومهندسي بويين زهرا | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
خیری فاطمه

خیری فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
زارعی نژاد حسنعلی

زارعی نژاد حسنعلی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
خسروپور محدثه

خسروپور محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس اميرکبيرکرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
جمشیدپور فاطمه

جمشیدپور فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
طالبی سارا

طالبی سارا

ارتباطتصويري|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
مهین دهقان فاطمه

مهین دهقان فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فرزانگان سمنان /ويژه خواهران / | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خضری پور قرائی حسین

خضری پور قرائی حسین

زيست فناوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
چرخند مبینا

چرخند مبینا

مهندسي صنايع|دانشگاه تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حاج منوچهری حامد

حاج منوچهری حامد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
سرحدی امیرحسین

سرحدی امیرحسین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
عزیزی مومن سارا

عزیزی مومن سارا

فلسفه وکلام اسلامي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ترکاشوند صبا

ترکاشوند صبا

مهندسي معدن|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
داودی علیرضا

داودی علیرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
باشین ستاره

باشین ستاره

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
دهستانی مهدیه

دهستانی مهدیه

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
معدنی پور عرفان

معدنی پور عرفان

مهندسي صنايع|دانشگاه غيرانتفاعي رجا-قزوين | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
شیخلر علیرضا

شیخلر علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
امین رنجبر زهرا

امین رنجبر زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
ارشدپور مریم

ارشدپور مریم

مشاوره|موسسه غيرانتفاعي رسام -کرج /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دهقانی پیشه مرتضی

دهقانی پیشه مرتضی

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
نوروزی سپهر

نوروزی سپهر

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
زارعکار مریم

زارعکار مریم

شيمي محض|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فلاحتکار مائده

فلاحتکار مائده

مهندسي صنايع مبلمان|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
نخبه فلاح علیرضا

نخبه فلاح علیرضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
کشوری قلیل مهدیه

کشوری قلیل مهدیه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي البرز

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
پشنگ زاده ابوالفضل

پشنگ زاده ابوالفضل

مديريت صنعتي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
دلخواه دلارام

دلخواه دلارام

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي غياث الدين جمشيدکاشاني -ابيک | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
5/30/2023 9:14:56 PM
Menu