بشرويه

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر بشرويه

علیخانی حسین

علیخانی حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
قاسمی جواد

قاسمی جواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
علی نژاد مائده

علی نژاد مائده

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
کیانی مقدم سجاد

کیانی مقدم سجاد

علوم کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
اکبری عرفان

اکبری عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نجفی نفیسه

نجفی نفیسه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
سلمانی صفا پیشه مهدیه

سلمانی صفا پیشه مهدیه

روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
مقیمیان ایمان

مقیمیان ایمان

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
مشهوری محمدامین

مشهوری محمدامین

کارشناسي ارشدپيوسته علوم قضايي|دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
جنگجو سجاد

جنگجو سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
آزادی زهرا

آزادی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
جوادی سیدابوالفضل

جوادی سیدابوالفضل

مديريت دولتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
رئوف علیرضا

رئوف علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
آزادی حسین

آزادی حسین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
گنج بخش سارا

گنج بخش سارا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مورعابدی ابوالفضل

مورعابدی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
چوپانی محمود

چوپانی محمود

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
کربلایی محبوبه

کربلایی محبوبه

حسابداري|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
زهرائی امیرحسین

زهرائی امیرحسین

علوم قران وحديث|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
سلیمانی مرضیه سادات

سلیمانی مرضیه سادات

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
پوررفعتی امیرحسین

پوررفعتی امیرحسین

جامعه شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
سیار فائزه

سیار فائزه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فرشاد حمید

فرشاد حمید

اقتصادکشاورزي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مرادی اول محمد

مرادی اول محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسین زاده محمد

حسین زاده محمد

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
چوپانی معصومه

چوپانی معصومه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امین زاده فاطمه

امین زاده فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کربلائی ملیحه

کربلائی ملیحه

مديريت بازرگاني|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
قاسم زاده ملیحه

قاسم زاده ملیحه

روابطعمومي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حدادیان متین

حدادیان متین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رحیم آبادی زهرا

رحیم آبادی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مرتضوی مرضیه سادات

مرتضوی مرضیه سادات

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عسکری حسین

عسکری حسین

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
فرقانی مهران

فرقانی مهران

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
میرشاهی امیرحسن

میرشاهی امیرحسن

علوم ورزشي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
فراری عقیل

فراری عقیل

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حاجی زاده محدثه

حاجی زاده محدثه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
6/8/2023 9:52:22 PM
Menu