فردوس

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر فردوس

افکار الهه

افکار الهه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
نجمی امیر

نجمی امیر

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
پاکدل نفیسه

پاکدل نفیسه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
نادرزاده نرگس

نادرزاده نرگس

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
مردانی ابوالفضل

مردانی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
سلیمانی زهرا سادات

سلیمانی زهرا سادات

علوم ورزشي|دانشگاه بيرجند | روزانه

7سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
جهانی محیا

جهانی محیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
قلی زاده فرسا محمدمهدی

قلی زاده فرسا محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
کامکار حمیده

کامکار حمیده

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
شکسته بند علیرضا

شکسته بند علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
شرعی رضا

شرعی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
جعفری امیر حسین

جعفری امیر حسین

شيمي کاربردي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
رهنما فرزانه

رهنما فرزانه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
عیدی عالمه

عیدی عالمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
آریافر مجید

آریافر مجید

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
بخشی فهیمه

بخشی فهیمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
زبرجدی محمد

زبرجدی محمد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
فلاحت فاضل

فلاحت فاضل

حسابداري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
امیر احمدی فاطمه

امیر احمدی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
گلی فاطمه

گلی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
شاهی فردوس هایده

شاهی فردوس هایده

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
بیزادی زاده امیر

بیزادی زاده امیر

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
اشرف زاده آرین

اشرف زاده آرین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کبیری راد علی

کبیری راد علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ستودیان شریف الدین

ستودیان شریف الدین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه زابل | نوبت دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
موید زهرا

موید زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
نظریان مهدی

نظریان مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
یوسفی محمد

یوسفی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مولوی سرند محمد

مولوی سرند محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
عصاری محدثه

عصاری محدثه

علوم ورزشي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
موید مه لقا

موید مه لقا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دژبان رضا

دژبان رضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
نظریان امیرحسین

نظریان امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | شهريه پرداز

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بهادران حمیده

بهادران حمیده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
بذرافشان محسن

بذرافشان محسن

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
کرم پور مهلا

کرم پور مهلا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
محبی زینب

محبی زینب

روانشناسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
جمشیدی برون فریبرز

جمشیدی برون فریبرز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سلیمانیان زهرا

سلیمانیان زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
محتاجی انسیه

محتاجی انسیه

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
پیروز فاطمه

پیروز فاطمه

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
مشکی مهدیه

مشکی مهدیه

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
مشکی مریم

مشکی مریم

علوم تربيتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
وظیفه دان الهام

وظیفه دان الهام

روزنامه نگاري|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
مهدی زاده فرزانه

مهدی زاده فرزانه

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
عصمتی الهه

عصمتی الهه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
مهدی زاده فهیمه

مهدی زاده فهیمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حقیقی اصل مطهره

حقیقی اصل مطهره

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
وزیری محبوب فاطمه سادات

وزیری محبوب فاطمه سادات

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
حکیم پور زهرا

حکیم پور زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شجاع زهرا

شجاع زهرا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پاسبان فاطمه

پاسبان فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
فیضی نرگس

فیضی نرگس

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
مسعودی مصطفی

مسعودی مصطفی

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کلائی حانیه

کلائی حانیه

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي اقبال لاهوري -مشهد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
پسندیده فرزانه

پسندیده فرزانه

روزنامه نگاري|دانشگاه صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران | نوبت دوم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
صمصامی حسام الدین

صمصامی حسام الدین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
کارگر حسین

کارگر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدی اسماء

محمدی اسماء

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
کامجو محمد

کامجو محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | محروم-بومي خراسان جنوبي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عبدی سحر

عبدی سحر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
درایتی عارفه

درایتی عارفه

حقوق|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
شجاعی حمید

شجاعی حمید

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
دهقان ندا

دهقان ندا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
باکمال حمیده

باکمال حمیده

طراحي صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

هنر
جمعه زاده محمد

جمعه زاده محمد

مهندسي هوانوردي ومراقبت پرواز|مرکزاموزش عالي هوانوردي وفرودگاهي کشور | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
امیرجهانشاهی سید حسین

امیرجهانشاهی سید حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان -ازاد-بومي سيستان وبلوچستان

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رهی باغستان مائده سادات

رهی باغستان مائده سادات

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
علمدار فاطمه

علمدار فاطمه

مديريت دولتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
زهدی اعظم

زهدی اعظم

تاريخ|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
طاهری زینب سادات

طاهری زینب سادات

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
حقدادی انیس

حقدادی انیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
اصیل مریم

اصیل مریم

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | نوبت دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مهربخش فرزانه

مهربخش فرزانه

مطالعات خانواده|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
جاویدی امیرحسین

جاویدی امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
جلوگیر مهناز

جلوگیر مهناز

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
عاملی عارفه

عاملی عارفه

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
فیاضیان فاطمه

فیاضیان فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
خبیری فردوسی سعیده

خبیری فردوسی سعیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
شجاع سیما

شجاع سیما

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
پارسا محبی سید سجاد

پارسا محبی سید سجاد

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نیک انجام زهره

نیک انجام زهره

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان جنوبي

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
محب راد زهرا

محب راد زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
بیک شاهی ابوالفضل

بیک شاهی ابوالفضل

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
وطن خواه مبینا

وطن خواه مبینا

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اکبری مقدم مهدیه سادات

اکبری مقدم مهدیه سادات

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رضوی سیدامین

رضوی سیدامین

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان -ازاد-بومي استان يزد

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
صراطی سجاد

صراطی سجاد

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
ناظران محمدمتین

ناظران محمدمتین

علوم ورزشي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
معمارباشی سینا

معمارباشی سینا

مديريت دولتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
ارمغان فاطمه

ارمغان فاطمه

روانشناسي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | نوبت دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تجلی مهدیه

تجلی مهدیه

مديريت کسب وکارهاي کوچک|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
بخشی معصومه

بخشی معصومه

علوم تربيتي|دانشگاه بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
جلالی ابوالفضل

جلالی ابوالفضل

جغرافيا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
معراجی رقیه

معراجی رقیه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
حلاج بغداده علیرضا

حلاج بغداده علیرضا

مديريت بازرگاني|مجتمع اموزش عالي گناباد | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
روشن زهرا

روشن زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي حکمت رضوي -مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نادرزاده نرجس

نادرزاده نرجس

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
اهون سمانه

اهون سمانه

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
محمدزاده مصیب

محمدزاده مصیب

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
اقدسی سرند بهزاد

اقدسی سرند بهزاد

مديريت صنعتي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
خزیمه امیرعلی

خزیمه امیرعلی

حسابداري|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
5/31/2023 4:58:40 AM
Menu