كلاردشت /حسن كيف

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر كلاردشت /حسن كيف

حدادیان میعاد

حدادیان میعاد

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

7سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
پورعلی زینب

پورعلی زینب

علوم تربيتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
پورکلهر محمد مهدی

پورکلهر محمد مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
زال نژاد فاطمه

زال نژاد فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
ازوجی امیررضا

ازوجی امیررضا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتنکابن | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جعفرنژادثانی شایان

جعفرنژادثانی شایان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
پولادی معصومه

پولادی معصومه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پولادی معصومه

پولادی معصومه

جامعه شناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

3سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
نوراشرف الدین سیده زهرا

نوراشرف الدین سیده زهرا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
رفیع نژاد امیرحسین

رفیع نژاد امیرحسین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
انگورج تقوی حسین

انگورج تقوی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محسن سلطانی مریم

محسن سلطانی مریم

تاريخ|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
فقیه عبدالهی پویا

فقیه عبدالهی پویا

مهندسي هوافضا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
شاه مرادی روژینا

شاه مرادی روژینا

مشاوره|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
تیمورنژاد آیدا

تیمورنژاد آیدا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سلیمانپور ریحانه

سلیمانپور ریحانه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
انگورج تقوی احمد رضا

انگورج تقوی احمد رضا

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
عسگریان علی

عسگریان علی

حقوق|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
غرایاق زندی مهدی

غرایاق زندی مهدی

اموزش مشاوره وراهنماييمشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کاویانی فاطمه

کاویانی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مقدم رضا

مقدم رضا

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
اسعدی سیده زهرا

اسعدی سیده زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي راهبردشمال -رشت | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
دلفان همتی علی

دلفان همتی علی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
5/30/2023 11:45:34 AM
Menu