چمستان

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر چمستان

ابراهیمی زهرا

ابراهیمی زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

10سال کانونی / 159 آزمون

تجربی
خسرویان پرستو

خسرویان پرستو

روانشناسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

10سال کانونی / 136 آزمون

تجربی
حبیبی احمد

حبیبی احمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

7سال کانونی / 122 آزمون

ریاضی
راعی معصومه

راعی معصومه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

6سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
کیانی احمدرضا

کیانی احمدرضا

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

7سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
اسدی آتنا

اسدی آتنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز-نيمسال دوم

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
موسوی سیدسجاد

موسوی سیدسجاد

علوم ورزشي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

5سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
کالاشی فاضله

کالاشی فاضله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
شکوهی معصومه

شکوهی معصومه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حیدری فاطمه

حیدری فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
قاسمی پریسا

قاسمی پریسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حسینی سیدعباس

حسینی سیدعباس

مهندسي معماري|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
حسینی ساداتی سیده مریم

حسینی ساداتی سیده مریم

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
ایزدی محمد

ایزدی محمد

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
نظیری فاضله

نظیری فاضله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
توکلی مهرنساء

توکلی مهرنساء

شيمي کاربردي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
توکلی عاطفه

توکلی عاطفه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | روزانه

5سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
موسوی علیرضا

موسوی علیرضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 50 آزمون

انسانی
کوزه گر کالجی فاطمه

کوزه گر کالجی فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
انگیزه حدیثه

انگیزه حدیثه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
انبیاء حمیدرضا

انبیاء حمیدرضا

حسابداري|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسماعیلی محمدحسین

اسماعیلی محمدحسین

گياه پزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسن زاده شمسا

حسن زاده شمسا

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
محمدی امیررضا

محمدی امیررضا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
توکلی امیرحسین

توکلی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
کفشگر علی رضا

کفشگر علی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
فتحی فرشید

فتحی فرشید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
اسدی محمدصادق

اسدی محمدصادق

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مفیدی ابوالفضل

مفیدی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي مازندران

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
آبادیان سمیرا

آبادیان سمیرا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رضایی باغبان محدثه

رضایی باغبان محدثه

حقوق|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
فکوری فاطمه

فکوری فاطمه

تاريخ|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
یوسفی مصطفی

یوسفی مصطفی

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
توکلی امیر

توکلی امیر

مهندسي عمران|دانشگاه بزرگمهر-قائنات | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
اخوان کوثر

اخوان کوثر

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
قاسمیان مریم

قاسمیان مریم

مهندسي معماري|دانشگاه زابل | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
مسعودی پریسا

مسعودی پریسا

مهندسي عمران|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
رضائی فاطمه

رضائی فاطمه

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
یوسفی معصومه

یوسفی معصومه

بهداشت موادغذايي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | نوبت دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
قاسمی راد زلیخا

قاسمی راد زلیخا

مهندسي شهرسازي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
علوی مقدم سیدمحدثه

علوی مقدم سیدمحدثه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
5/31/2023 11:48:13 PM
Menu