اسفراين

قبولی های کنکور سراسری سال 99 شهر اسفراين

عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

8سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
استادزاده زهرا

استادزاده زهرا

روانشناسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

9سال کانونی / 126 آزمون

ریاضی
سیدی مقدم مهسا

سیدی مقدم مهسا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

7سال کانونی / 125 آزمون

انسانی
محمدی متین

محمدی متین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

7سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
ببری زهرا

ببری زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

7سال کانونی / 118 آزمون

تجربی
سیدابادی امیرمحمد

سیدابادی امیرمحمد

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

7سال کانونی / 116 آزمون

ریاضی
کریمیان هانیه

کریمیان هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

6سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
تمیمی یداله

تمیمی یداله

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

7سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
اراسته قزاقی نرگس

اراسته قزاقی نرگس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه ارتش

5سال کانونی / 111 آزمون

تجربی
قدسی فاطمه سادات

قدسی فاطمه سادات

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 106 آزمون

انسانی
قربانی یگانه

قربانی یگانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | شهريه پرداز

6سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
عابدی کوشکی نگار

عابدی کوشکی نگار

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
رضایی مقدم رویا

رضایی مقدم رویا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

ریاضی
خدابنده الهه

خدابنده الهه

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | نوبت دوم

6سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
محمدی یونس

محمدی یونس

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
بهلولی ابوالفضل

بهلولی ابوالفضل

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

7سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
کردحصاری عباس

کردحصاری عباس

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
حسین زاده آیدا

حسین زاده آیدا

زمين شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

6سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
غلامی فاطمه

غلامی فاطمه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي تربت جام | روزانه

6سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
محمدزاده ثانی مهتاب

محمدزاده ثانی مهتاب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
شریفیان سیدآرمان

شریفیان سیدآرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
جوان طاها

جوان طاها

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

8سال کانونی / 96 آزمون

ریاضی
سلیمی مریم

سلیمی مریم

مهندسي معماري|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

ریاضی
ادیبان حسن

ادیبان حسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
مقیمی مقدم زهرا

مقیمی مقدم زهرا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

9سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
ملکوتی فاطمه

ملکوتی فاطمه

حسابداري|دانشگاه بجنورد | نوبت دوم

5سال کانونی / 94 آزمون

انسانی
شکفته زکیه

شکفته زکیه

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

انسانی
دشتی آجقان مریم

دشتی آجقان مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
ایمانی زهرا

ایمانی زهرا

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

انسانی
عفتی فاطمه

عفتی فاطمه

زبان وادبيات الماني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

7سال کانونی / 90 آزمون

زبان
ذوالفقاری زهره

ذوالفقاری زهره

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ظهرابی فاطمه

ظهرابی فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
امامی نصراباد فاطمه

امامی نصراباد فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

5سال کانونی / 86 آزمون

انسانی
مالداری چهل حصاری حسین

مالداری چهل حصاری حسین

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
جهانی مریم

جهانی مریم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

7سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
طالبی فاطمه

طالبی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

5سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
شاد ساناز

شاد ساناز

علوم تربيتي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
ایرانی امیرمحمد

ایرانی امیرمحمد

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

ریاضی
سعید امین

سعید امین

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي قوچان | نوبت دوم

5سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
دلبری امید

دلبری امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
فرخ رضا

فرخ رضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

ریاضی
عیدی زهرا

عیدی زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
رحیمی مقدم ملیکا

رحیمی مقدم ملیکا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
اسمعیل زاده فائزه

اسمعیل زاده فائزه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
پرسه محمدجواد

پرسه محمدجواد

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
بداغ ابادی فرحان

بداغ ابادی فرحان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
نجف زاده حمزه

نجف زاده حمزه

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
رشیدیان فاطمه

رشیدیان فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
ملاعلی نژاد فاطمه

ملاعلی نژاد فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
فولادی مهسا

فولادی مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
یاوری امنه

یاوری امنه

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
قلی زاده محسن

قلی زاده محسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
احمدی مریم

احمدی مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
باقری ظریف

باقری ظریف

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
زمانی ایت

زمانی ایت

اعضاي مصنوعي ووسايل کمکي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
مقامی مقیم راحله

مقامی مقیم راحله

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | محروم-بومي خراسان شمالي

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
نوری مصطفی

نوری مصطفی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
جعفری مهلا

جعفری مهلا

زبان روسي|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

5سال کانونی / 66 آزمون

زبان
شعبانی اب بخش احسان

شعبانی اب بخش احسان

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
رضایی نوعی ارشیا

رضایی نوعی ارشیا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
طلوعی فاطمه

طلوعی فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بالکانه امیرحسین

بالکانه امیرحسین

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
حسین زاده محمدامین

حسین زاده محمدامین

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
فخرزارعی فاطمه

فخرزارعی فاطمه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدمشهد | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
حسن نژاد فاطمه

حسن نژاد فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
قاسمی زهرا

قاسمی زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
اولیائی علی

اولیائی علی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

زبان
رجبی سعید

رجبی سعید

بازيگري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

هنر
محمدزاده مهلا

محمدزاده مهلا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
بیدوازی گراتی فاطمه

بیدوازی گراتی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
برادران علیرضا

برادران علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
قلیچی حمید

قلیچی حمید

اقتصاد|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
حیدری امیرحسین

حیدری امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
استادی ایرج سحر

استادی ایرج سحر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

5سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
علیزاده امیرحسین

علیزاده امیرحسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
کیوان قهرمانلو جلال

کیوان قهرمانلو جلال

مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
رضائی رومینا

رضائی رومینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
چوپانی اب بخش زهرا

چوپانی اب بخش زهرا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
امیری سیده بیتا

امیری سیده بیتا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه دامغان | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
رمضانزاده فاطمه

رمضانزاده فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
دلیر زهرا

دلیر زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عبدی زهرا

عبدی زهرا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اکبری امیرحسین

اکبری امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عابدی کوشکی فاطمه

عابدی کوشکی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رسولی نیا بیتا

رسولی نیا بیتا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
قادری زهرا

قادری زهرا

روانشناسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
رستگار نسب محدثه

رستگار نسب محدثه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
عباسی فرد مهسا

عباسی فرد مهسا

مديريت بازرگاني|دانشگاه گنبد | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
بلبلی امیرمحمد

بلبلی امیرمحمد

حقوق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
افضلی ریحانه

افضلی ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | شهريه پرداز

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سعادتی جم سیدعلیرضا

سعادتی جم سیدعلیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فخرنبی سیدامیر

فخرنبی سیدامیر

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
کیوانلو شهرستانکی بشری

کیوانلو شهرستانکی بشری

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نوروزی معید

نوروزی معید

طراحي صنعتي|دانشگاه هنر | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

هنر
علیمحمدی زهرا

علیمحمدی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
فرهادی نیا مائده

فرهادی نیا مائده

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | نوبت دوم

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
اکرامی فر علیرضا

اکرامی فر علیرضا

اموزش مشاوره وراهنماييامورپرورشي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
وحدانی فر لعیا

وحدانی فر لعیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
خانی مرضیه

خانی مرضیه

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
ربانی مرضیه

ربانی مرضیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مرتضوی سکینه

مرتضوی سکینه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
محبتی پویا

محبتی پویا

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
قاسم زاده مائده

قاسم زاده مائده

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
اراسته قزاقی زهرا

اراسته قزاقی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
لعل جوهری محمد

لعل جوهری محمد

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
قزی مبینا

قزی مبینا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

5سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرخی رضوان

فرخی رضوان

علوم سياسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
فیروز مهلا

فیروز مهلا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رجب زاده فاطمه

رجب زاده فاطمه

علوم تربيتي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

4سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
رزقی انسیه

رزقی انسیه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مرتضوی محسن

مرتضوی محسن

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حیدری مبینا

حیدری مبینا

گياه پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
آزادمنجیری زهره

آزادمنجیری زهره

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
نظری محسن

نظری محسن

ادبيات نمايشي|دانشگاه هنرشيراز | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

هنر
کشاورزی سولماز

کشاورزی سولماز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
روئین فرد امیر

روئین فرد امیر

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ولی زاده قاسمخانی سینا

ولی زاده قاسمخانی سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
نظامی مقدم مریم

نظامی مقدم مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
سیدنژاد سپیده سادات

سیدنژاد سپیده سادات

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

4سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
برغمدی شادی

برغمدی شادی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
امامی محمدرضا

امامی محمدرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
شیخ زاده حسین

شیخ زاده حسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
علائی مهسا

علائی مهسا

حقوق|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
محمدی بزنج سروش

محمدی بزنج سروش

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي قوچان | نوبت دوم

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ناصری مهسا

ناصری مهسا

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
سیدیان مقدم پردیس

سیدیان مقدم پردیس

جامعه شناسي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
لعل عوض پور مهسا

لعل عوض پور مهسا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي گرگان | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
قربانی مریم

قربانی مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ابراهیمی زهرا

ابراهیمی زهرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
باقری امیرحسین

باقری امیرحسین

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
زرقامی علی

زرقامی علی

اموزش کودکان استثنايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
علیخانی زهرا

علیخانی زهرا

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
ثنائی سبزوار احسان

ثنائی سبزوار احسان

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ساجدی میکائیل

ساجدی میکائیل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نوروزیان مریم

نوروزیان مریم

حسابداري|دانشگاه کوثر-بجنورد/ويژه خواهران / | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ربانی علی

ربانی علی

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سجادی ایدا

سجادی ایدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حقیقت فواد

حقیقت فواد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
رمضانی فاطمه

رمضانی فاطمه

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

هنر
وحدانی علی

وحدانی علی

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

هنر
حسین زاده فرحان

حسین زاده فرحان

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
درویشی حامد

درویشی حامد

مديريت مالي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
محبتی محمد

محبتی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
دستجردی مینا

دستجردی مینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | نوبت دوم

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قهرمانلو فاطمه

قهرمانلو فاطمه

مشاوره|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
سعادتی سیداحمد

سعادتی سیداحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قاسمی فرد مهدی

قاسمی فرد مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
کاظمیان مریم

کاظمیان مریم

حقوق|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نوری نفیسه

نوری نفیسه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
افتخاری مهدی

افتخاری مهدی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام محمدباقر/ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
خصلتی مهرانه

خصلتی مهرانه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حسینی یگانه

حسینی یگانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
علی نژاد ساجده

علی نژاد ساجده

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
امیری مقدم مهیار

امیری مقدم مهیار

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
قربان پور مریم

قربان پور مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
اشرف عظیمی ابوالفضل

اشرف عظیمی ابوالفضل

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
صادقی محمدرضا

صادقی محمدرضا

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
عابدی کوشکی مهران

عابدی کوشکی مهران

علوم کامپيوتر|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
محمدنژاد مینا

محمدنژاد مینا

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
صمدی زهرا

صمدی زهرا

روانشناسي|دانشگاه غيرانتفاعي خيام -مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
باهمت فاطمه

باهمت فاطمه

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
پورقنبرزاده جوشقان صبا

پورقنبرزاده جوشقان صبا

صنايع دستي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

هنر
دهناد فاطمه

دهناد فاطمه

مشاوره|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
ارقند نفیسه

ارقند نفیسه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | محروم-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
برغمدی مهدی

برغمدی مهدی

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

2سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
خاکشوری امیرحسین

خاکشوری امیرحسین

مهندسي مکانيک|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
فهیمی علی

فهیمی علی

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اربابی جهان سمانه

اربابی جهان سمانه

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
شاه ولی زهرا

شاه ولی زهرا

حقوق|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حاجیان کشتان ملیکا

حاجیان کشتان ملیکا

مديريت بازرگاني|دانشگاه بجنورد | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
غلامزاده مهدیس

غلامزاده مهدیس

مهندسي معماري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
استیری پریسا

استیری پریسا

علوم تربيتي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
ترابی محمد

ترابی محمد

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رجبی محمد

رجبی محمد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
کسکنی سمیرا

کسکنی سمیرا

مهندسي کامپيوتر|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
لعل عوضپور ارمین

لعل عوضپور ارمین

حسابداري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
رجبی جواد

رجبی جواد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
روئین فرد کیمیا

روئین فرد کیمیا

مهندسي صنايع|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
محمدی فر عرفان

محمدی فر عرفان

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | نوبت دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
قارزی مریم

قارزی مریم

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ابراهیمی احمدی رضا

ابراهیمی احمدی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
قلیزاده رضایی فاطمه

قلیزاده رضایی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه مازندران -بابلسر | نوبت دوم

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
کسکنی محمداسماعیل

کسکنی محمداسماعیل

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
ابراهیمی نسترن

ابراهیمی نسترن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /بجنورد | فرهنگيان -ازاد-بومي خراسان شمالي

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
امامی علی

امامی علی

اقتصاد|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
سیدیان شیداسادات

سیدیان شیداسادات

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
حسین زاده فاطمه

حسین زاده فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
دلاوری هروی مهدیه

دلاوری هروی مهدیه

جغرافيا|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رحیمی جواد

رحیمی جواد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
شیخ امیرلو عاطفه

شیخ امیرلو عاطفه

علوم تربيتي|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
سبزه سیدامیر مهدی

سبزه سیدامیر مهدی

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
مولوی هادی

مولوی هادی

حقوق|موسسه غيرانتفاعي بينالود-مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
عرب زاده فاطمه

عرب زاده فاطمه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

زبان
قاسمی فرد امیررضا

قاسمی فرد امیررضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
قربانی علی اکبر

قربانی علی اکبر

مهندسي مکانيک|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
علی پور وحید رویانی پوریا

علی پور وحید رویانی پوریا

مهندسي برق|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
جعفری ششتمد سیدمحمد ابراهیم

جعفری ششتمد سیدمحمد ابراهیم

مهندسي عمران|مجتمع اموزش عالي فني ومهندسي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
احمدی فریمان عادل

احمدی فریمان عادل

علوم کامپيوتر|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
فیضی تینا سادات

فیضی تینا سادات

مهندسي معماري|دانشگاه بجنورد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
استیری امیرحسین

استیری امیرحسین

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
6/9/2023 2:43:26 AM
Menu